Svět

De Profundis se odehrává v Čechách na konci 21. století. Svět je zpustošený dlouhou válkou a řadou katastrof. Většina lidí již očekává konec světa a Soudný den.

Současné politické napětí ve světě vyústilo do války, kterou si nikdo nechtěl ani v nejhorších snech připustit – do globální války se všemi prostředky, včetně jaderných zbraní.

Během války vznikla sekta nazývaná Fidei Defensorem – Ochránci víry, později zvaní Defensoři. Její členové tvrdí, že pohromy, které sužují lidstvo, odpovídají proroctví v Janově zjevení a znamenají tedy Boží hněv a začátek konce světa. Vůdce sekty, nazývaný Salvator, oznámil, že je Bohem vyvoleným pastýřem, který má vést lidstvo během jeho posledních dní. Lidé, kteří jsou čistí v myšlení a skutcích však mají možnost už nyní odejít do Nového Jeruzaléma – Edenu a nechat utrpení za sebou. Sekta sílila a po rozpadu státního systému se stala jedinou silou v této části světa, která dokázala udržovat systém a řád.

Režim, který přinesli Defensoři, dokázal zajistit bezpečí, potravu a naději na odchod do lepšího světa. Krutě však trestal všechny, kteří nechtěli přijmout jeho bezvýhradnou nadřazenost a především tezi, že lidstvo již nemá na tomto světě naději.

Ne všichni se chtěli s tímto stavem smířit. Vznikla tedy odbojová skupina zvaná Ohnivá brigáda. Vedeni mužem jménem Prometheus, členové Brigády si vytkli za cíl porážku Defensorů a nastolení nového režimu, který by obrodil lidstvo. Bude to však obtížný úkol, protože Defensoři mají k dispozici lepší zbraně, zásoby potravin a víru, že oni patří mezi 144 000 vyvolených, kteří mají na konci dní bojovat na straně Boha.

Příběh je vyprávěn z pohledu Brigády. Hráči jsou partyzáni, vězni režimu a bývalí Defensoři. Bojují za svobodu a za přesvědčení, že konec světa ještě nenastal a že lidstvo má ještě naději.

Reálie světa

Adrenox

Chemická látka obsahující adrenalin, která dokáže na chvíli postavit na nohy i téměř mrtvého člověka. Používá se především při bojových operací, kdy umožní zraněné rychle dostat z bojiště.

Armageddon

Fidei Defensorem, ale i mnoho dalších lidí věří, že zanedlouho nadejde k Armageddonu – osudové bitvě dobra a zla. Na jedné straně budou stát defensoři vedení Salvatorem, na druhé pak přisluhovači Draka, jak je ve Zjevení nazýván Ďábel.

Eden

Kdesi na východě vybudovali členové Fidei Defensorem Nový Jeruzalém. Místo bez utrpení, nezničené válkou, nový Ráj pro člověka. Lidé mu začínali říkat Eden. Ze všech táborů se vybírají vhodní kandidáti, ze kterých se poté losem určí, kdo může do Edenu odejít. Pro většinu lidí to znamená jedinou naději a možnost záchrany z trpícího světa.

Fidei Defensorem

Náboženská organizace, podle některých sekta, která shromažďuje lidi v táborech a připravuje je na konec světa. Více viz Postavy.

Hrozny hněvu

Údajně zbraň, kterou vyvíjí Fidei Defensorem. Má se podle Zjevení použít, až se přiblíží Armageddon.

Chodci

V Klugeho pásmu údajně žije skupina lidí, kteří tak žijí mimo dosah defensorů. Převádějí prý přes Pásmo lidi, kteří uprchli z táborů a chtějí se dostat na druhou stranu Pásma, kde má ležet Nový Babylon.

Klugeho pásmo

Během války nechal generál Kluge vybudovat rozsáhlý systém minových polí, pastí, pevností a samočinných zbraní při očekávání ofenzivy. Ta nakonec skutečně proběhla a v pásmu došlo k prudkým bojům. Válečné běsnění zastavil až příchod bývalé političky Ester Radimové, která bojujícím kázala o křesťanské lásce. Kvůli svým slovům byla rozzuřenými vojáky brutálně mučena a zavražděna. Její smrt ale velení a ostatní vojáky šokovala a vedla v konečném důsledku k ukončení bojů. Ester pak byla kanonizována.

Pásmo bylo opuštěno a stalo se děsivou oblastí plnou smrtících nástrah, ve které nemůže běžný člověk ujít více než sto metrů a přežít. Ale přeci se vyprávějí zkazky o lidech, kteří zde žijí. Říká se jim chodci. Jestli skutečně existují a jestli je i nějaký život na druhé straně Klugeho pásma, zůstává záhadou.

Mana

Ve světě zničeném jadernou válkou je těžké pěstovat plodiny. Na území ovládaném Defensory jsou pole a farmy, kde se pěstují potraviny, ze kterých se připravuje mana. Mana je univerzální potravina, obsahující všechny živiny, která navíc obsahuje i látky potlačující radiaci a léčící organismus. Mana je velmi cenná a používá se také jako prostředek směny.

Obyvatelé táborů získávají manu na příděl, a to pouze během mší při eucharistii. Lidé žijící mimo tábory se občas snaží manu krást nebo dokonce podnikají loupeživé nájezdy na farmy. Jinak jsou ale odkázáni na shánění vzácné a potenciálně ozářené potravy v divočině.

Nevýhodou many je, že způsobuje silnou závislost.

Mortificatoři

Defensoři působí spíše jako strážci a policie a jsou většinou alokováni v nějakém z táborů. Existují ale jednotky, které jsou neustále v terénu a mají jediný úkol – lovit členy Ohnivé brigády, případně jiné zločince. Těm se říká mortificatoři.

NERD

Po kolapsu internetu vytvořilo NATO vlastní počítačovou síť. Ta teoreticky stále ještě funguje prostřednictvím několika zbývajících satelitů. Většina terminálů je ale rozbitá nebo bez zdroje a je jen málo lidí, kteří umějí v silně šifrovaném prostředí NERDu pracovat.

Nový Jeruzalém

Viz Eden.

Ohnivá Brigáda

Povstalecká organizace, která se snaží svrhnout vládu Fidei Defensorem. Více viz Postavy.

Preceptor

Velitelé defensorů se nazývají preceptoři. Legendární je preceptor Marcus, kterému se podařilo zničit již několik skupin Ohnivé brigády.

Prometheus

Vůdce Ohnivé brigády. Skrývá svojí identitu i místo, odkud řídí operace Brigády.

Salvator

Vůdce Fidei Defensorem je mladý muž, který se prohlásil za Biblí předpovězeným pastýřem, který má lidstvo vést v jeho posledních dnech. Oproti Písmu ale nevstoupil na nebe, ale zůstal na zemi. Při Armageddonu bude stát v čele božích vojsk jako Slovo boží.

Svatá Ester

Ester Radimová byla politička a žena víry, která se snažila usmířit vojáky v Klugeho pásmu a byla kvůli tomu brutálně mučena a zabita. Hlásala, že Ježíš Kristus přijde ještě jednou na zem jako Spasitel a zastaví Apokalypsu. Byla prohlášena za svatou a její smrt v konečném důsledku vedla ke zmírnění napětí a přispěla ke konci války.

Tábor 27

Jeden z táborů Fidei Defensorem. Byl napaden Ohnivou brigádou, jeho obyvatelé osvobozeni a místní defensoři zabiti. Nikdy nebyl obnoven.

Tábor 34

Tábor, kde žije velká část hráčů. Jeho správcem je Christian Peretti a velitelkou posádky defensorů sestra Valerie.

Tábor 50

Na místě tohoto tábora jsou dnes jen ruiny a řada křížů, označujících masový hrob.

Základna Sestronice

Vojenská základna NATO v Klugeho pásmu, kde byla zabita svatá Ester.