Historie

 

2023 (před 37mi lety)

Lék na AIDS

Objeven lék proti AIDS a zároveň dosaženo velkého pokroku v léčbě eboly. Negativním důsledkem je postupné zvětšování populace v afrických státech.

2030 (před 30ti lety)

Spojené africké státy

Populační růst vede k několika lokálním krvavým válkám a rozmachu extrémistických skupin. Pod vedením charismatického Mwanakomby Ndoniho dochází za intervence Čínské lidové republiky k ustavení subsaharské federace pod názvem Spojené africké státy.

V Africe nastává období prosperity, ale zároveň přísného režimu.

2032 (před 28mi lety)

Ndoniho válka

Ndoni nechal odstranit své nepřátele, zbrojí, otevřeně se stává diktátorem. Proti němu se vytvoří opozice v čele s Mazdonem Onyangoem. Nastává krvavá občanská válka.

Prezidentka USA Jane McArthurová posílá vojáky, aby uklidnili konflikt. V omezené míře se přidává i Evropská unie. Mise je překvapivě rychlá a úspěšná, dochází k demokratickým volbám a je zvolen Onyango. Americký vliv prudce posiluje, McArthurová je oslavovaná, získává Nobelovu cenu míru.

Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: „Pojď!“. A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. (Zjv 6,1-2)

2033 (před 27mi lety)

Velká africká válka

Stabilita v Africe ale nevydržela dlouho. Onyango se ukázal být ještě horším tyranem a brzy se celý kontinent ponořil do války mnohem krvavější než doposud.

Dochází také ke střetům mezi vojáky NATO a armádou nově zformovaného Východoasijského společenství (EAA). Válka se tak přesouvá i mimo hranice Afriky.

Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“. A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč. (Zjv 6,3-4)

Válka uvrhla nově sjednocenou Afriku do bídy. Nastal hladomor, v celé zemi chybí základní prostředky.

Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“ (Zjv 6,5-6)

Hladomor a chybějící lékařská péče vyvolaly humanitární katastrofu ohromných rozměrů. Rychle se šíří nemoci po celém kontinentu i mimo něj.

A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“. A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. (Zjv 6,7-8)

2034 (před 26ti lety)

Vojenské satelity

Ve válce je prolomeno tabu na nevojenské využívání vesmíru a NATO i EAA používají vojenské satelity k orbitálnímu bombardování.

Zničení satelitů

Momentální vláda Spojených afrických států pomocí technologií z EAA sestřelí vojenské satelity z oběžné dráhy Země. Odpovědí NATO je zničení satelitů EAA a jiných zemí. Satelity dopadají na zem. Protože některé obsahují velké množství střel, bývá jejich dopad ničivý. Jsou těžce zasažena města Baltimore, Islamabad a Phnom Penh plus řada měst menších.

V reakci na zničení satelitů prudce eskaluje násilí po celém světě. Dochází k několika bezprecedentním raketovým útokům. Je téměř zničen Soul. Dochází k potopení několika čínských umělých ostrovů.

A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. (Zjv 6,12-14)

Bohatí lidé a politici utíkají mimo civilizaci, nebo se ukrývají v bunkrech.

Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách. (Zjv 6,15)

Fidei Defensorem

Vzniká křesťanská dobročinná organizace Fidei Defensorem, která spolu s Červeným křížem zakládá záchytné tábory pro oběti války. Jejím hlavním cílem je pomáhat utlačovaným křesťanům na Blízkém východě a v Africe. Její členové nosí bílé oblečení a tvoří je většinou lidé, kteří během katastrof přišli o všechno.

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“ A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali: „Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“. Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.“ (Zjv. 7,9-14)

2035 (před 25ti lety)

Období klidu

Mocnosti světa se vzpamatovávají z hrozivých událostí, nastal klid zbraní. Chybějící satelity znemožňují komunikaci s některými částmi světa.

A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. (Zjv 8,1)

Výbuch supervulkánu

Jeden ze satelitů, který dopadl na území Severoamerické aliance, ovlivnil tektonické pochody v zemské kůře, což vyústilo ve výbuch Yellowstoneského supervulkánu. Jeho výbuch znamenal největší katastrofu, která lidstvo kdy postihla. Proudy lávy zničily obrovské území, mohutné zemětřesení zasáhlo téměř celý svět. Vlna tsunami poškodila všechny pobřežní oblasti, především ve východní Asii. Velká část kontinentu Severní Ameriky je zcela zničena.

Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit. Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta. Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí. (Zjv. 8,5-9)

Jaderný útok

Po výbuchu přestaly USA v podstatě existovat. Umírající obr se ale ještě stihl pomstít svým nepřátelům. Gigantická jaderná střela dopadlo do Afriky, posléze řada menších na území Asie. Následky byly děsivé, velká část planety je zamořena radiací.

V odpovědi na jaderný útok došlo k vypuštění dalších raket s jadernými hlavicemi.

Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny. (Zjv. 8,10-11)

Apokalyptická zima

Obloha na celém světě je zatemněna sopečným prachem po výbuchu supervulkánu a nukleárních útocích. Letecká doprava přestává existovat.

Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější. (Zjv 8,12)

Útok dronů

Aby zamezily dalším útokům, vypustily zbylé armády NATO statisíce dronů s autonomním bojovým režimem. Drony začaly útočit na všechny vojáky, kteří neměli implantovaný rozpoznávací čip NATO. Byly navrženy tak, aby nemohly zabít, pouze zneškodnit. Přesto působí totální chaos a likvidují nepřátelskou obranu.

Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti; otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni. Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců trýznily; byla to trýzeň, jako když škorpión bodne člověka. V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne.

Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda; na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé, hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvi. Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla hřmotila, jako když množství spřežení se řítí do boje. A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců. (Zjv 9,1-10)

2036 (před 24ti lety)

Poslední válka

Vyvstává nový konflikt. Útok dronů vtáhl do války i státy, které se doposud rozhodly zůstat neutrálními, jako Rusko-turecký Černomořský svaz. Nastává apokalyptická globální válka. Dojde k několika dalším jaderným útokům.

Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvě stě miliónů – slyšel jsem jejich počet. (Zjv 9,15-16)

Do války, která byla dosud především ve znamení raketových útoků a boje malých jednotek, se zapojují všechny zbraně. Dojde k několika gigantickým tankovým bitvám.

A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou – ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam – usmrtili třetinu lidí. Vražedná moc těch koňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. (Zjv 9,17-19)

Stále existuje velké množství lidí, kteří žijí mimo válečnou zónu a průběh sledují jen přes média. Část vyspělých států si nepřipouští, že i ony jsou v nebezpečí. Pozůstatky organizace OSN se snaží zastavit boje, ale marně.

A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží. (Zjv 9,20-21)

Neznámá zbraň

V Evropském vesmírném středisku v Alpách byla vypuštěna raketa dosud nevídaných rozměrů. Okamžité následky nebyly pozorovány, její účel byl zatím neznámý.

Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy; v ruce měl otevřenou knížečku. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zahřmění. Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat; ale uslyšel jsem hlas z nebe: „Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění, a nic nepiš!“ (Zjv 10,1-4)

Příchod proroků

Fidei Defensorem vyhlásí novou tezi, podle které všechny současné události odpovídají proroctví v Janově zjevení. Říkají tedy, že nastává konec světa a že války a katastrofy jsou projevem Božího hněvu a odemknutí sedmi pečetí Apokalypsy.

Její dva vůdci tvrdí, že se blíží konec světa a pouze oheň války může lidstvo zbavit hříchů. Sami sebe prohlásí za proroky. Přihlásí se k odpovědnosti za eskalaci konfliktu.

A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní. To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. (Zjv 11,3-6)

Vůdci Fidei Defensorem jsou zabiti. Lidstvo se raduje, že fanatici jsou poraženi a doufají v začátek mírového procesu.

Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu. (Zjv 11,7-10)

2037 (před 23ti lety)

Nebeské zjevení

Objevují se zvláštní úkazy na nebesích. Nastávají globální bouře a zemětřesení. Pro mnoho lidí je to důkazem, že Fidei Defensorem měli pravdu.

Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití. (Zjv 11,19)

Narození Salvatora

Údajně v této době se narodil muž, nazývaný později Salvator.

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. (Zjv 12,1-5)

2038 (před 22ti lety)

Klugeho pásmo

V Evropě je vybudován rozsáhlý pás opevnění proti postupujícím jednotkám Černomořského svazu. Probíhají zde těžké boje.

2045 (před 15ti lety)

Svatá Ester

Válečné běsnění v Klugeho pásmu je zastaven až příchodem bývalé političky Ester Radimové, která bojujícím káže o křesťanské lásce. Kvůli svým slovům je rozzuřenými vojáky brutálně mučena a zavražděna. Její smrt ale velení a ostatní vojáky šokuje a vede v konečném důsledku k ukončení bojů ve střední Evropě. Ester pak byla prohlášena za svatou.

2047 (před 13ti lety)

Rozpad světového systému

Po sérii katastrof a znemožnění komunikace se státy rozpadají. Válka pokračuje, byť na lokální úrovni, začínají docházet základní přírodní zdroje, voda a jídlo.

Nový řád

Fidei Defensorem je poslední organizace, která si udržela své stoupence a dokáže zajistit řád. Stává se z ní polovojenská organizace, Defensoři ve svých táborech chrání lidi čisté víry před bezvěrci a ďáblovými přisluhovači. Operuje v Evropě, možná i v jiných částech světa.

Všude po Evropě jsou zakládány tábory, kde jsou shromažďováni přeživší. V Čechách vzniká i Tábor 34.

2048 (před 12ti lety)

Konec války

Faktické ukončení války. V Evropě jsou oblasti stability, které kontrolují defensoři a pak země nikoho, kde přežívají osamocené skupiny.

2055 (před 5ti lety)

Vláda Salvatora

Salvator se stává vůdcem Fidei Defensorem. Prohlašuje se za pastýře, který má vést lidstvo v jeho posledních dnech a poté stanout v čele božích armád v bitvě u Armageddonu proti ďáblu.

Brány Edenu

Salvator oznamuje, že Bůh se slitoval a umožňuje těm, kteří se dostatečně káli a mají ušlechtilou duši, odejít do Edenu a uniknout tak utrpení tohoto světa. Pro lidi v táborech to znamená novou naději.

2056 (před 4mi lety)

Hrozny hněvu

Fidei Defensorem se připravují na Armageddon. Vyrábějí „hrozny hněvu“, které mají zničit Babylon a Šelmu.

Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“ A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata. Další anděl vyšel z nebeského chrámu a také on měl ostrý srp. A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo.“ Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu. (Zjv 14,9-10, 15-19)

2060

Začátek děje De Profundis.