Víra

Náboženství je zásadním prvkem hry. Uvědomujeme si, že pro některé účastníky se jedná o citlivé téma, zvláště když pracujeme s takovými prvky jako je satanismus. Snažíme se však k prvkům víry přistupovat citlivě a s pokorou, doufáme tedy, že naše pojetí nikoho neurazí (ač jsme my tvůrci ateisté, křesťanství si velice vážíme). Hra se nesnaží stanovit, zda je náboženství dobré nebo naopak. Ukazuje na pozitivní i negativní prvky, které může určitá forma víry nebo naopak její absence přinést.

Druhy náboženství

Ve hře se vyskytuje několik hlavních pohledů na náboženství:

Víra defensorů

Oficiální učení Fidei Defensorem vychází spíše z protestantismu, než z katolicismu (neuznává svaté, soustředí se čistě na Písmo atd.). Defensoři věří, že nedávné události jsou skutečně Apokalypsou, popsanou ve Zjevení a že Salvator je pastýř, který má vládnout lidstvu během jeho posledních dní. Připravují se na Poslední soud a Armageddon a vedou všechny věřící k příkladnému životu. Vyvolení jsou pak křtěni ohněm a tím označeni tak, jak Zjevení popisuje. Ti nejpříkladnější mají možnost již nyní odejít do Nového Jeruzaléma zvěstovaného ve Zjevení, obvykle zvaného Eden, nového ráje na zemi. Defensoři vyrábějí manu, kterou považují za Tělo a Krev Kristovu a podívají ji při eucharistii.

Víra v nového Mesiáše

Mnoho křesťanů věří, že skutečně přišla Apokalypsa, ale věří, že Ježíš Kristus přijde ještě jednou jako Spasitel a odvrátí Boží hněv od lidstva. Většina lidí, kteří tomuto věří, jsou bývalí katolíci a uctívají i svaté, především svatou Ester, která byla umučena během války s Černomořským Svazem a která právě nový příchod Spasitele předpověděla. Tato víra však není nijak formálně definována. Je rozšířena především mezi členy Ohnivé brigády, ale tajně i v táborech Defensorů.

Ateismus

Ateistů je v současném světě jen málo. Většinu lidí přesvědčily nápadné podobnosti mezi Zjevením a skutečnými událostmi o existenci všemohoucího Boha. Jsou ale stále takoví, kteří jsou přesvědčeni, že všechny pohromy, které lidstvo zažilo a prožívá, jsou jen dílem člověka a přírody a podobnost se starým křesťanským textem je věcí náhody.

Satanismus

Ve světě, kde lidé každý den slyší o božím hněvu a jsou jeho svědky, si mnoho lidí položilo otázku, zda Bůh není ta špatná strana a nemají se tedy obrátit k jeho nepříteli – Ďáblovi. Satanisté jsou Defensory tvrdě pronásledováni a i většina lidí k nim má odpor, proto svoji víru obvykle tají. Zároveň však mnozí jejich přesvědčení chápou a tajně přemýšlejí, zda satanisté nejsou ta správná strana. Oproti řádu, poslušnosti a mravní čistotě vyžadovanou Defensory uctívají satanisté chaos, individualitu a hedonismus. Věří ve Zjevení, ale ne v jeho konec. V jejich představách Ďábel, ve Zjevení nazývaný Drak, bitvu u Armageddonu vyhraje. Někteří se označují v souladu s Biblí symbolem Šelmy – číslem 666.

Modlitby

Ve hře se používají dvě modlitby – Otčenáš a De Profundis. Otčenáš doporučujeme všem účastníkům znát nazpaměť. U De Profundis to není potřeba.

Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

De Profundis

Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,
Panovníku, vyslyš můj hlas!
Kéž tvé ucho pozorně vyslechne
moje prosby.

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti,
kdo obstojí, Panovníku?
Ale u tebe je odpuštění;
tak vzbuzuješ bázeň.

De profundis clamavi ad te, Domine,
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecationis meae.

Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est
et propter legem tuam sustinui te, Domine.