Čaroděj

odkaz na příručku povolání

Čarodějové, zvaní též volchovové, ovládají magické síly umožňující měnit živé bytosti kolem sebe. Dokážou léčit i zabíjet, posilovat své spojence a proklínat protivníky.

Čarodějova role je držet se v povzdálí a v pravou chvíli vhodně proklít protivníky. Pro případ nouze má několik málo obranných schopností.

Obecná pravidla

Kouzlení

Aby bylo možné seslat jakékoli kouzlo, čaroděj musí být při vědomí, musí být schopen mluvit a používat alespoň jednu ruku a musí mít u sebe tzv. materiální podporu – loutku, vúdú panenku, familiára nebo něco podobného.

1. stupeň (3 životy)

CHRAŠU VTĚL + zásahová plocha – Krvácení (prokletí, četnost)

Část těla prokleté bytosti ztratí vitalitu, každé škrábnutí způsobí krvácení a odumírání.

Při aktivaci této schopnosti si čaroděj vybere libovolnou zásahovou plochu (např. „levá ruka“ nebo „záda“) a uvede ji za zaklínadlem.

Pokaždé, když je cílová postava zasažena hmotným útokem do vybrané plochy a zásah způsobí zranění, dostane 1 vitální zranění vnitřním útokem (jde o samostatné zranění, ne bonus k původnímu útoku).

Hromadná kletba (modifikace)

Pokud čaroděj věnuje hodně času studiu jednoho prokletí, dokáže ho seslat na více protivníků najednou.

Čaroděj si při zapsání této schopnosti zvolí jedno prokletí prvního stupně.

Pokaždé, když použije toto prokletí, může do 3 vteřin použít stejné prokletí podruhé na jiný cíl bez vypotřebování četnosti.

Schopnost nejde použít pro kouzla seslaná ze svitků nebo magických předmětů.

HUAKA – Strach (prokletí, četnost)

HUAKA je jedno z nejužitečnějších obranných kouzel. Protivníka na chvíli prakticky vyřadí z boje a čaroděj si mezitím může vydechnout, ošetřit si rány nebo připravit mocnější kletbu.

Cílová postava se vyhýbá kontaktu se sesilatelem: nesmí se k němu přiblížit na dosah zbraně a pokud se přiblíží sesilatel, musí se od něj vzdálit. Také nesmí provádět útočné akce proti sesilateli, pokud má možnost se boji s ním vyhnout (tedy je-li zahnána do úzkých, normálně bojuje), a musí předvádět strach.

NÁVI PAVÉZU – Štít podsvětí (posílení)

Energie podsvětí – Návi – proudí do čarodějova těla a okamžitě doplňuje jeho ztracenou životní sílu. Čaroděj se však musí stále dotýkat země, aby mohla energie proudit.

Čaroděj získá schopnost Okamžité léčení. Kdykoliv je zraněn, může si do 3 vteřin vyléčit 1 život. Není možné si takto vyléčit zranění způsobené vnitřním útokem.

Během trvání kouzla se čaroděj musí neustále aspoň jednou rukou dotýkat země, nesmí se pohnout z místa a nesmí používat útočné akce ani aktivní schopnosti. Po skončení efektu nesmí 3 vteřiny provádět útočné akce.

NÍRDAŠ – Bolest (prokletí, četnost)

Trocha bolesti sice nikoho nezabije, ale dokáže nepříjemně narušit soustředění.

Cílová postava ztratí všechna posílení a rozkazy na ni působící. Pokud by na ni bylo vyvoláno posílení nebo rozkaz během trvání, bude hned zrušeno.

Cílová postava musí alespoň jednou během trvání vykřiknout bolestí.

VCHYTI DUŠU – Svaž duši (místní kouzlo, četnost)

V okamžiku smrti duše zamíří směrem k Návi. Čaroděj však ovládá kouzlo, kterým ji zachytí a uvězní, takže se bytost nemůže žádným způsobem probudit k životu. Zároveň tím spoutá i mrtvé tělo, takže nejde proměnit na nemrtvého.

Tato schopnost se dá použít na mrtvou postavu, případně na smrtelně zraněnou, která je použitím schopnosti automaticky zabita. Po vyvolání nastanou následující efekty:

Znemožnění oživení

Po dobu trvání není možné postavu oživit ani změnit na nemrtvého. Dokud je kouzlo aktivní, je možné ho zrušit použitím efektu NEUX na tělo.

Získání duše

Po seslání kouzla získá čaroděj imaginární předmět – duši. Tu může symbolizovat černým fáborkem. Duše musí být do krátké doby (12 vteřin) uložena do uzavřené nádoby (hrneček s víčkem, flakón…). Pokud je nádoba otevřena, kouzlo je zrušeno a postavu je možné oživit.

Pokud otevřena není, tak od okamžiku skončení trvání této schopnosti duše trvale zůstává v nádobě a postavu není možné oživit, dokud není flakónek otevřen nebo rozbit. Veškeré lhůty počítané od okamžiku smrti se začínají počítat znovu od okamžiku osvobození duše.

Není možné chytit duši bez těla – např. právě duši, která unikne po skončení efektu VCHYTI DUŠU.

Vypuštění duše

Pokud čaroděj získal duši, může se kdykoliv později rozhodnout duši vypustit. Čaroději se vyléčí 1 život a efekt bránící oživení postavy přestane působit.

Pozn.: Pokud měla cílová postava nestvůrnou schopnost Posmrtná regenerace a schopnost byla použita do krátké doby (12 vteřin) po její smrti, nemůže tuto schopnost využít. Neplatí však na hromadné nestvůry, pokud nejsou zabity všechny jejich inteligentní části.

Zaříkávač

Zaříkávač ovládá psychickou magii. Ta ovlivňuje mysl živých a neživých tvorů. Stačí, aby někdo mohl aspoň trochu myslet, aby mohl vykonávat částečně samostatně jakoukoli činnost, a je subjektem psychických kouzel.

Zaříkávač je mistrem oslabujících kouzel. Některá z nich jsou opravdu zničující a jejich úspěšné seslání může být fatální. Na druhou stranu nemá žádné obranné mechanismy. Jeho jedinou obranou je rychle zlikvidovat protivníky.

2. stupeň (4 životy)

GÉNDÝ – Přivolání (prokletí, četnost)

Zaříkávač dokáže zhypnotizovat subjekt a naplnit jeho mysl touhou okamžitě se k němu vydat. Zasažený tvor půjde fascinovaně k zaříkávači, dokud mu nebude na dosah. Pouze rána mečem jej donutí probrat se z omámení.

Cílová postava se chová jako při efektu OMÁMENÍ a musí se pohybovat směrem k původci. Pokud k němu dojde, zůstane stát. Pokud se původce přesune jinam, bude jej následovat. Před překážkami, které nejdou obejít (stěna, propast apod.), zůstane cílová postava stát. Překážky, které při průchodu způsobují zranění, v cestě nebrání, ale po prvním zranění se efekt zruší. Pokud se postava nemůže k původci dostat (např. protože původce letí a ona ne), bude se snažit držet se u něj co nejblíže. Pokud původce herně nevidí, zůstane stát na místě.

Efekt jde zrušit ruší stejným způsobem jako OMÁMENÍ.

Hromadná kletba 2 (modifikace)

Zaříkávač se může specializovat na mocnější prokletí. To zvládne seslat na více protivníků.

Čaroděj si při zapsání této schopnosti zvolí jedno prokletí prvního nebo druhého stupně.

Pokaždé, když použije toto prokletí, může do 3 vteřin použít stejné prokletí podruhé na jiný cíl bez vypotřebování četnosti.

Schopnost nejde použít pro kouzla seslaná ze svitků nebo magických předmětů.

Prokletí dotykem (modifikace)

Prokletí je obvykle lepší seslat na dálku. Občas se však vyplatí vyvolat kletbu dotykem ruky. Zvlášť tehdy, pokud čaroděj bojuje s hbitými protivníky, kteří letícímu kouzlu mohou lehce uhnout.

Čaroděj může použít jakoukoliv schopnost typu prokletí tak, že se cílové postavy dotkne rukou. Pro schopnost nebudou platit pravidla pro prokletí, ale pro proklínací útok.

Při útoku rukou platí zásah i při dotyku mimo zásahové plochy. Pokud cíl řekne heslo MIMO, může čaroděj oznámit PŘESTO + efekt.

PÚNÁ – Omámení (prokletí, četnost)

Mocné hypnotické zaklínadlo uvrhne i zcela bdělou a odpočatou bytost do stavu naprosté apatie, ze kterého se jen tak snadno neprobudí. Tak se i ten nejmocnější válečník stane bezbranným netečným člověkem, který nepředstavuje žádné nebezpečí.

Cílová postava stojí na místě a nic nedělá. Nesmí mluvit (může pouze oznamovat herní hesla), aktivovat schopnosti, pohybovat se, útočit ani se bránit.

Cílová postava ztratí všechna posílení a rozkazy, které na ni působí.

Efekt je zrušen, pokud je postava zraněna aspoň za 1 život nebo zasažena efektem BOLEST, ale pouze od protivníka, od prostředí nebo od sebe sama (tedy např. vlastní družina postavu zraněním neprobere).

Omámená letící bytost spadne na zem, zranění od dopadu ji probudí.

Pozn.: zranit sama sebe a tím si omámení zrušit cílová postava za normálních okolností nemůže, ale je možné ji k tomu donutit např. efektem ÁVANASÍ.

Síla mysli

Pokud čaroděj vyčerpal všechny zásoby magické síly, je většinou v boji zbytečný. Ti, kdo se naučí tuto schopnost, mohou použít sílu své mysli a kouzlit dál. Po každé kletbě, kterou sešlou, bude však jejich vědomí vyčerpáno a zcela paralyzováno.

Pokud čaroděj vyčerpal všechnu četnost u nějakého prokletí prvního nebo druhého stupně, může toto prokletí seslat, ale dostane efekt OMÁMENÍ.

SÚTRÁN – Mlč (prokletí, četnost)

Čaroděj je velmi schopným protivníkem komukoli, kdo sám používá magii, mimo jiné díky tomuto kouzlu. Náhlá neschopnost promluvit přivedla již mnohé kouzelníky a další uživatele zaklínadel do velkých problémů, když stáli proti čaroději, šokovaní a vydaní na milost a nemilost.

Cílová postava nesmí mluvit a vydávat žádné zvuky kromě herních hesel. Nemůže tedy vydávat rozkazy, sesílat kouzla ani vyvolávat zázraky, a to ani ze svitků. Bez omezení smí používat kouzla a zázraky z magických předmětů a všechny další schopnosti, které nevyžadují hlas.

3. stupeň (5 životů)

ÁVANASÍ – Ovládnutí (prokletí, četnost)

Cílová postava se chová jako při efektu OMÁMENÍ a musí plnit následující příkazy původce:

Zraň + postava X: Cílová postava bude útočit zbraní, kterou má právě v ruce, na postavu X. Bude na ni útočit do té doby, dokud ji nepřipraví alespoň o jeden život. Pak je příkaz splněn.

Použij schopnost X: Cílová postava použije schopnost X. Původce musí specifikovat konkrétní schopnost, případně cíl a další parametry, nestačí obecný příkaz jako “Vyleč mě!”. Po použití schopnosti je příkaz splněn.

Běž + místo X: Cílová postava běžnou chůzí dojde na místo X. Pak je příkaz splněn. Místo musí být v dosahu přítomnost a nesmí se měnit – například není možné donutit postavu, aby někoho pronásledovala.

Polož + předmět X: Cílová postava položí předmět X. Musí jít o předmět, který má právě v ruce. Pak je příkaz splněn.

Po splnění příkazu postava stojí na místě, nic nedělá a čeká na další příkaz.

Efekt jde zrušit stejným způsobem jako OMÁMENÍ.

ÁVANASÍ zachovává původní spojenectví a nepřátelství, tj. původce se stále považuje za nepřítele a původní spojenci za spojence.

Hromadná kletba 3 (modifikace)

Zaříkávač zvládne sesílat jedno ze svých nejmocnějších kouzel tak, že zasáhne dva protivníky místo jednoho.

Čaroděj si při zapsání této schopnosti zvolí jedno libovolné prokletí.

Pokaždé, když použije toto prokletí, může do 3 vteřin použít stejné prokletí podruhé na jiný cíl bez vypotřebování četnosti.

Schopnost nejde použít pro kouzla seslaná ze svitků nebo magických předmětů.

Mysl nad hmotou (modifikace)

Zaříkávač je mistrem v proklínání nepřátel. Existují ale bytosti, proti kterým je úplně bezmocný – nemyslící tvorové, převážně golemové a umrlci. Zkušený zaříkávač jim však dokáže dočasně věnovat kousek své duše a učinit je tak zranitelnými psychickými kouzly.

Pokud čaroděj sešle prokletí na cílovou postavu a ta odpoví heslem CHA, může si vybrat jednu z následujících možností:

Falešná duše

Čaroděj může heslo prokletí zopakovat s předponou PŘESTO. Sám však dostane 1 vitální zranění vnitřním útokem. Pokud by díky nějaké schopnosti zraněn nebyl (redukce nebo imunita proti vitálnímu zranění), nemůže tuto schopnost použít.

Před žádným efektem nejde zároveň použít více předpon (pokud nemá postava schopnost, která to umožňuje).

Hospodárné proklínání

Čaroděj si může vrátit četnost, kterou na nezdařené prokletí vypotřeboval.

Probuzení mysli

Zaříkávač si dokáže uchovat vědomí i tehdy, když je jeho mysl paralyzována sesláním kouzla. Za cenu bolesti se dokáže probrat.

Pokud čaroděj seslal kouzlo díky schopnosti Síla mysli a je kvůli tomu pod vlivem efektu OMÁMENÍ, může kdykoli oznámit heslo KŘUP a efekt tak zrušit. Sám však dostane vnitřním útokem 1 vitální zranění. Pokud by díky nějaké schopnosti zraněn nebyl (redukce nebo imunita proti vitálnímu zranění), nemůže tuto schopnost použít.

SANDÓKA – Vtělení běsa (podpůrné kouzlo, četnost)

Zaříkávač propojí mysl cíle s vědomím mocné bytosti ze Snového světa – běsem. Díky tomu dokáže cíl kouzla bojovat s jeho silou a zuřivostí.

Pokaždé, když cílová postava zasáhne hmotným útokem, způsobí o jedna větší zranění (trvalý bonus).

VIŠANÚ + prokletí – Štít prokletí (posílení, četnost)

Silný zaříkávač dokáže vyvolávat kletby i pasivně. Každý, kdo jej udeří zbraní, bude sám zasažen vybranou kletbou.

Při aktivaci této schopnosti si čaroděj vybere libovolné prokletí prvního stupně a jeho název uvede za zaklínadlem.

Pokaždé, když je čaroděj zasažen hmotným útokem zblízka a nepoužil heslo VEDLE, může útočníkovi do 3 vteřin způsobit nehmotným útokem vybrané prokletí. Nezáleží na tom, zda útočníkův zásah způsobil zranění (či jiný efekt) nebo ne.

Oznámení hesla prokletí se nepovažuje za aktivní seslání kouzla. Není tedy zrušeno, pokud je během oznamování hesla čaroděj zraněn, nevyžaduje splnění podmínek pro kouzlení a nespouští žádné pasivní schopnosti aktivované sesláním kouzla.

Černokněžník

Černokněžník dokáže komunikovat se Záhrobím a přivolávat odsud energii a duše mrtvých. Tím dokáže léčit, oživovat, či pokud uvězní mrtvou duši ve zbytcích těla, vytvářet hrozivé nemrtvé bytosti.

Úkolem černokněžníka je ubírat životní energii protivníkům a přidávat ji spojencům. Narozdíl od ostatních magiků nedokáže klasicky proklínat, aby protivníky oslabil. Umí pouze zraňovat a zabíjet.

2. stupeň (4 životy)

KOSTIJ ČEPALA – Kostěná zbraň (posílení)

Černokněžník uchopí část mrtvého těla, nejlépe dlouhou kost, a sešle kouzlo. Duše tvora, kterému kost patřila, se s jekotem částečně navrátí a z kosti vytryskne čepel tvořená černou záhrobní energií. Černokněžník pak může používat kost jako zbraň. Pokaždé, když udeří protivníka, odčerpá podsvětí část jeho životní síly.

Po seslání kouzla může čaroděj bojovat jednou lehkou zbraní (tesákem). Tato zbraň symbolizuje čepel z podsvětní energie a je považována za přirostlou zbraň. Čaroděj ji tedy nesmí upustit. Pokud tak učiní, kouzlo je považováno za zrušené.

Zbraň při zásahu nezpůsobuje fyzické zranění, ale vitální.

Není možné kombinovat více schopností, které umožňují používat zbraně.

Krvavé léčení (léčení)

Černokněžník umí životní energii čerpat z jiných k sobě, ale ovládá i obrácený proces – přelévání vitální síly ze svého těla do jiných. Sám se tak sice oslabí a zraní, ale dodaná energie posílí oslabené tvory tak, že se jim i rány rychle zacelí.

Tato schopnost má následující efekty:

Zranění čaroděje

Čaroděj dostane 1 vitální zranění vnitřním útokem. Pokud zraněn z nějakého důvodu není, neplatí ostatní efekty.

Vyléčení cílové postavy

Cílové postavě se vyléčí 1 život.

MORTANEŠ – Nesmrtelnost (podpůrné kouzlo, četnost)

Černokněžník dokáže zablokovat spojení mezi očarovanou postavou a podsvětím. Její duše tak nemůže opustit tělo. Tím se stává teoreticky nesmrtelnou. Ale i nesmrtelná postava toho stále nemůže příliš udělat, pokud má přesekané šlachy a kosti. A je-li tělo zcela zničeno, spojení do Návi se nakonec obnoví, aby duše mohla pokojně odejít.

Pokud klesnou životy cílové postavy pod nulu, nepovažuje se za smrtelně zraněnou, ale pouze za vyřazenou – po vyléčení tedy nebude trpět efektem smrtelného zranění. Pokud je však zcela zničeno její tělo, normálně zemře. Zničení těla znamená spálení, sežrání, minimálně 12 vteřin usilovného rozsekávání nebo něco podobného, klasické doražení jednou ranou nestačí.

Případné speciální schopnosti, které postavě umožňují ignorovat efekt vyřazení a normálně jednat, při záporném počtu životů nefungují.

STÍNU TĚLA – Přízračná forma (posílení, četnost)

Černokněžník se propojí s Podsvětím a částečně se změní na přízrak. Obyčejné rány mu příliš neublíží, protože se za zbraní hned zacelí. Nedokáže ovšem uchopovat předměty ani zraňovat.

Tato schopnost má následující efekty:

Okamžité léčení

Čaroděj získá schopnost Okamžité léčení. Pokud je zraněn, může si do 3 vteřin vyléčit 1 život. Není možné si takto vyléčit zranění způsobené vnitřním útokem.

Neschopnost používat předměty

Čaroděj nemůže používat žádné předměty. Nesmí se tedy ani bránit zbraní nebo sesílat prokletí a útočná kouzla, protože nemůže držet panenku.

Strach ze smrti

Černokněžníkovy moci nad životem a smrtí se děsí i ti, kteří jsou proti jejím přímým účinkům chráněni.

Pokud čaroděj způsobí vitální zranění a cílová postava odpoví heslem CHA, může na ni čaroděj do 3 vteřin použít schopnost HUAKA bez vypotřebování četnosti.

VAMPYRIŠ DRAP – Upíří dotyk (podpůrné kouzlo, četnost)

Není pravda, že upír dokáže vysávat život dotykem ruky. Ale černokněžník ano. Dotyk jeho prstů nebo dotyk někoho, kdo je černokněžníkem očarován, způsobí bolest a smrtelnou únavu. A co víc! Jakmile životní sílu dotykem ubere, on sám ji získá a jeho vlastní zranění jej přestanou trápit.

Tato schopnost má následující efekty:

Smrtící dotyk

Cílová postava si vybere jednu svoji ruku. Během trvání kouzla pak každým dotykem této ruky způsobí vitální zranění za 1 život. Postava si nemůže vybrat, že nezraní. Pokud postava ve vybrané ruce drží zbraň (včetně přirostlé), efekt nejde použít.

Zásah platí i při dotyku mimo zásahové plochy. Pokud zasažený řekne heslo MIMO, může postava oznámit heslo PŘESTO MORT.

Léčba vysáváním

Třikrát během trvání si může cílová postava potom, co zranila protivníka pomocí Smrtícího dotyku, vyléčit 1 život.

3. stupeň (5 životů)

NÁVRAH DUŠU – Vrácení duše (léčení, četnost)

Černokněžník dokáže vytvořit mimořádně silné spojení mezi tělem a duší umírajícího tvora a Podsvětím. Duše pak nesestoupí do Návi, ale naopak se vrátí do těla. V případě, že u toho navíc vysaje energii z nějaké jiné duše, dostane se do těla obrovské množství životní síly.

Tato schopnost má následující efekty:

Oživení

Vyléčí jednu smrtelně zraněnou postavu tak, že bude mít 0 životů a nebude trpět efektem smrtelného zranění.

Vyléčení

Pokud čaroděj během použití schopnosti navíc vypustí duši chycenou pomocí VCHYTI DUŠU, cílové postavě se vyléčí 3 životy.

Upíří čepel (modifikace)

Upíří dotyk umožňuje čerpat energii pouze dotykem za usilovného soustředění. Někteří černokněžníci však dokážou využít upíří dotyk i tehdy, když zasáhnou vyvolanou kostěnou čepelí.

Pokud je sám čaroděj pod vlivem efektu VAMPYRIŠ DRAP, může si léčit životy i při zranění zbraní vyvolanou kouzlem KOSTIJ ČEPALA.

VAMPYRIŠ VDECH – Upíří dech (posílení, četnost)

Černokněžník v okamžiku seslání navodí vitální spojení se všemi živými tvory. Pak si jednoho vybere a vysaje mu životní energii. Tvor bude zraněn a získaná síla černokněžníka vyléčí.

Třikrát během trvání může čaroděj způsobit protivníkovi 1 vitální zranění nehmotným útokem. Efekt se považuje za útočné kouzlo.

Pokud je útok úspěšný (cílová postava oznámí JAU), může si čaroděj vyléčit 1 život.

ZAMORI – Zemři (prokletí, četnost)

Mocnou zbraní černokněžníka je schopnost zabít protivníka jedním kouzlem. Poté, co je ZAMORI úspěšně sesláno, začne sílit jako rakovina a poté v jednom momentu připraví cíl o životní energii. Pouze opravdu velké nebo silné bytosti dokážou přežít smrtící účinek tohoto kouzla a pokud se tak stane, stejně budou hodně zraněny. Jedinou možností, jak se smrti vyhnout, je zrušit prokletí dřív, než zapůsobí.

Pokud kouzlo není nějakým způsobem předčasně zrušeno, dostane na konci trvání cílová postava 6 vitálních zranění vnitřním útokem.

ŽIVA KE MORT – Život ze smrti (četnost)

Černokněžník umí zabíjet a oživovat mrtvé. A nejlépe sám sebe. Když sešle toto kouzlo a je zabit, jeho duše opustí tělo jako u kohokoli jiného. Když se však dostane do Podsvětí, pouze zde nabere sílu a vrátí se zpět. Nashromážděná energie pak zacelí všechna zranění a černokněžník ožije bez jediné rány na těle.

Tuto schopnost může čaroděj aktivovat za 12 vteřin poté, co zemře. Má následující efekty:

Oživení

Čaroděj bude oživen tak, že bude mít 0 životů a nebude trpět efektem smrtelného zranění.

Vyléčení

Čaroději se vyléčí 6 životů.

Živý mrtvý

Neustálá práce s nemrtvými a znalost fungování živých i mrtvých naučí černokněžníka schopnostem, jak částečně změnit své tělo. Nezmění se na nemrtvého, ale natrvalo modifikuje některé svoje orgány a vnitřní fungování. Dovede také podvědomě nasávat energii Podsvětí. Stane se tak odolnějším proti ztrátě energie, ale i proti fyzickému poškození.

Tato schopnost má následující efekty:

Odolnost proti vitálnímu zranění

Pokaždé, když čaroděj dostane vitální zranění, může na něj použít redukci o 1.

Vyšší přízrak

Během použití schopnosti STÍNU TĚLA si čaroděj může schopností Okamžité léčení vyléčit vždy 2 životy místo jednoho.