Kněz

odkaz na příručku povolání

Kněz je služebníkem bohů a vykonavatel jejich vůle. Jeho schopnosti závisí na tom, jakému bohu slouží. Kněží většinou slouží jako duchovní vůdci svého lidu a jsou velice váženi a ctěni.

Knězova role je rozdělena mezi léčení, vyvolávání podpůrných zázraků na spolubojovníky a sesílání božího hněvu na protivníky.

1. stupeň (3 životy)

Jedovatá slina (posílení, četnost)

Kněz povolá hněv zlovolné Mokoše. Dokáže pak plivat smrtící jed na své nepřátele.

Třikrát během trvání může kněz použít vrhací zbraň (viz obecná pravidla pro zázračné střely). Je vhodné, aby střela měla zelenou barvu. Zásah způsobí 1 vitální zranění (hmotným útokem).

Obětní zbraň

Kněží nejsou bojovníci a zřídkakdy mají bojový výcvik. Mnoho z nich se však naučí ovládat alespoň krátké zbraně, především z rituálních důvodů. Podříznout zvířeti krk obřadním tesákem nebo mu rozdrtit hlavu palicí, aby se bůh mohl potěšit čerstvou krví, vyžaduje určitou zručnost a sílu.

Kněz může bez postihů používat lehké zbraně (např. tesák).

Odpočívej v pokoji (stvoření, četnost)

Veles je pravý bůh smrti a vládce Návi. Vše, co se do jeho říše dostane, tam chce také zanechat. Opovrhuje nekromancií a oživováním. Proto rád požehná mrtvému tělu tak, aby již nikdy nemohlo být vzkříšeno. Kněze samotného pak odmění tím, že zacelí jeho rány.

Tento zázrak se vyvolává na mrtvou postavu, případně na smrtelně zraněnou, která je vyvoláním zázraku automaticky zabita. Po vyvolání nastanou následující efekty:

Vyléčení

Knězi se vyléčí 1 život.

Znemožnění oživení

Po dobu trvání není možné postavu oživit ani změnit na nemrtvého. Dokud je zázrak aktivní, je možné ho magicky zrušit použitím efektu NEUX na tělo.

Pozn.: Pokud měla cílová postava nestvůrnou schopnost Posmrtná regenerace a zázrak byl vyvolán do střední doby (12 vteřin) po její smrti, nemůže tuto schopnost využít. Neplatí však na hromadné nestvůry, pokud nejsou zabity všechny jejich inteligentní části.

Pros o ochranu! (rozkaz)

Kněz vyzve věřícího, aby se plně odevzdal do ochrany bohů. Pokud se ten bude usilovně modlit a žádat o pomoc, bozi odvrátí všechny rány, které na něj dopadnou. Kromě těch nejsilnějších.

Cílová postava získá redukci zranění o 1.

Během trvání se cílová postava musí modlit, obětovat bohům, bičovat se apod. Nesmí provádět útočné akce, pohybovat se a aktivně používat schopnosti. Po skončení postava nesmí kreakční dobu (3 vteřiny) provádět útočné akce.

Pros o uzdravení! (rozkaz, četnost)

Kněz ukáže raněnému, jak požádat bohy o uzdravení. Pokud se bude modlit tak, jak kněz řekl, bohyně Živa skutečně jeho rány vyléčí.

Jednou během trvání si může cílová postava vyléčit jeden život. Jedná se o efekt typu léčení.

Během trvání se cílová postava musí modlit, obětovat bohům, bičovat se apod. Nesmí provádět útočné akce, pohybovat se a aktivně používat schopnosti. Po skončení postava nesmí reakční dobu (3 vteřiny) provádět útočné akce.

Přízeň boje (požehnání, četnost)

Samo Svorogovo jméno naznačuje, že jeho doménou je „svár“ – tedy boj, konflikt, bitevní vřava. Válečník, kterému bůh požehná, dokáže zasadit mocné rány.

Třikrát během trvání může cílová postava zranit hmotným útokem o 1 život více.

Efekt se považuje za jednorázový bonus ke zranění.

Kaplan

Každý kněz si musí zvolit, zda jsou mu bližší bozi denní nebo noční. Ti, kteří volí den, jsou obvykle nazývání kaplani, templáři, nebo světlonoši. Obvyklejší jsou na západě v Triglavovských zemích, kde často doprovází vojska. Doménou denních bohů je totiž právě boj, válka a léčení.

Kaplan dokáže požehnat válečníky mocnými zázraky a dokáže léčit sebe i ostatní. Sám také obstojí v bitevní linii.

2. stupeň (4 životy)

Bojový kněz

Svarog, Radegast, ale i Perun jsou bozi, kteří si libují v boji. Jejich kněží se pak často ocitnou v přední linii. Nikdy nedosáhnou schopností válečníků a jejich úkolem stále zůstává léčit a žehnat. Řada z nich se však naučí ovládat aspoň štíty, aby v bitevní vřavě vydrželi.

Kněz může bez postihů používat příruční zbraň zároveň se štítem.

Dotyk uzdravení (léčení, četnost)

Živa, bohyně jara a léta, lásky a života, dokáže pouhým svým dotykem léčit rány. A dokáže svým kněžím tuto schopnost propůjčit. Sama léčitele odměňuje a když oni uzdravují, léčí se i jejich zranění.

Cílové postavě i samotnému knězi se vyléčí 1 život.

Plameny země (posílení, četnost)

Svarog je ten, který rozdmýchává pece nitra země, stvořitel slunce a všeho žáru na světě. Na knězovo přání nechá ze země vyšlehnout plamen, který sežehne vše živé. Jemu samotnému pak oheň neublíží.

Tato schopnost má následující efekty:

Svarogův plamen

Třikrát během trvání může kněz použít vrhací zbraň (viz obecná pravidla pro zázračné střely). Je vhodné, aby střela měla červenou barvu. Zásah způsobí 2 ohnivá zranění (hmotným útokem).

Redukce na oheň

Kněz získá po dobu trvání redukci ohnivého zranění o 1.

Pros o očištění! (rozkaz, četnost)

Kněz nemusí vše dělat sám. Pokud je někdo proklet zlou kletbou, kněz trpícímu uloží modlitby či způsob, jak potěšit bohy. Pokud knězův příkaz splní, bůh Stribog skutečně prokletí sejme.

Jednou během trvání si může cílová postava zrušit jedno prokletí, které na ní působí. Jedná se o efekt typu léčení.

Během trvání se cílová postava musí modlit, obětovat bohům, bičovat se apod. Nesmí provádět útočné akce, pohybovat se a aktivně používat schopnosti. Po skončení postava nesmí reakční dobu (3 vteřiny) provádět útočné akce.

Svoboda za krev (speciální útok)

Stribog miluje volnost a nenávidí vězení, slabost a ovládání. Nerad vidí své věrné trpět různými prokletími, které je oslabují a omezují. Je však toho názoru, že nikomu se nemá dát nic zdarma. Obětuje-li mu jeho žrec kapku své krve, zbaví jej jedné kletby.

Kněz se může kdykoli zranit za 1 život jakýmkoli typem zranění a poté se zruší jedno prokletí, které na něm působí. Použití schopnosti se hlásí heslem JAU, KŘUP (nejlépe s uvedením rušeného efektu, tedy např. JAU, HUAKA KŘUP). Zranění je třeba viditelně předvést (říznout se dýkou, seslat na sebe kouzlo apod.). Pokud by kněz díky nějaké schopnosti zraněn nebyl, nemůže tuto schopnost použít.

Zbroj bohů (požehnání, četnost)

Hruď toho, kdo je knězem požehnán, bude chránit zbroj vykovaná samotným ohnivým Svarogem. Zbroj není vidět, ale chrání lépe, než kdyby byl věřící zcela zakut v oceli.

Cílová postava získá schopnost Nezranitelná kůže (hruď): pokud je zasažena hmotným útokem do hrudi, je zranění sníženo o 1.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

3. stupeň (5 životů)

Doplnění sil (modifikace schopnosti)

V boji je těžké stíhat léčení a žehnání svých spojenců. Mnozí kaplani se naučili, jak během léčení zároveň vyvolat požehnání. Denní bozi jsou potěšeni knězovými činy a umožní mu požehnání vyvolat, aniž by kaplan ztratil odpovídající množství božské přízně.

Pokaždé, když kněz vyléčí jinou postavu pomocí Dotyku uzdravení nebo Dotyku znovuzrození, může na něj zároveň vyvolat jedno požehnání, které zná, aniž by ztratil četnost tohoto požehnání. Není třeba požehnání vyvolávat zvlášť, nastane ihned po provedení léčení.

Požehnání musí být nižšího stupně, než je použité léčení (tedy 1. stupeň u Dotyku uzdravení a 1., nebo 2., stupeň u Dotyku znovuzrození).

Dotyk znovuzrození (léčení, četnost)

Živa se usměje na léčeného tvora a dotykem svého kněze vyléčí utržené rány.

Cílové postavě se vyléčí 3 životy.

Hromadné žehnání (modifikace schopnosti, četnost)

Kaplan je mistrem v žehnání svých spojenců. Mnozí z nich se proto naučí, jak vyvolat jedno požehnání na všechny své spolubojovníky místo jen na jednoho.

Kněz může vyvolat jedno požehnání tak, že bude působit až na pět postav.

Oko za oko (požehnání, četnost)

Není radno působit bolest a zranění tomu, koho střeží sám Perun, který je též vtělením spravedlnosti. Každé poškození, které utrpí požehnaná bytost, se přenese i na toho, kdo jej způsobil. Vybodne-li útočník požehnanému oko, bude mu vybodnuto oko. Zasekne-li mu do hlavy sekyru, i jemu se v hlavě objeví rána po sekyře.

Pokaždé, když je cílová postava zasažena hmotným útokem v boji zblízka, může útočníkovi do reakční doby (3 vteřiny) způsobit fyzické zranění (nehmotným útokem) za tolik životů, o kolik životů cílová postava přišla.

Příklad: Cílová postava byla zasažena a zraněna mrazivým útokem za 2 životy. Oznámí heslo BUM ZA DVA. Později byla zasažena fyzickým útokem za 1 život. Protože ale byla díky jiné schopnosti nezranitelná, útok ji nezpůsobil žádné zranění. Útočník tedy také není zraněn.

Plamenná čepel (požehnání, četnost)

Ze zbraně toho, kdo je požehnán Svarogem, vyšlehne přízračný plamen. Ten spálí všechny tvory, které zbraň zasáhne.

Pokaždé, když cílová postava zasáhne hmotným útokem, způsobí kromě původního zranění ještě 1 ohnivé zranění.

Unášený větrem (posílení)

Na knězův pokyn se zvedne vichr, uchopí jej a vynese do vzduchu. Kněz pak bude moci létat. Vítr kolem něj navíc odkloní všechny šípy a střely. Musí však stále jednou rukou udržovat směr a sílu větru.

Tato schopnost má následující efekty:

Létání

Kněz začne létat. Jednou rukou musí předvádět signál létání a nesmí ji nijak používat, jako kdyby měl efekt OCHROMENÍ. Pokud přistane, schopnost ihned skončí.

Po skončení zázraku postava nesmí reakční dobu (3 vteřiny) provádět útočné akce.

Větrný štít

Cílová postava získá redukci proti hmotným útokům z dálky o 1.

Žrec

Slovo žrec pochází od slova žertva a znamená oběť. Neboť obětování bohům je tím pravým úkolem kněze. Oběti vyžadují denní i noční bohové a každý kněz je tak vlastně žrecem. Bohové noci si však v obětech libují více a pach čerstvé krve je jim milejší, proto se výraz žrec používá především pro jejich uctívače. V Triglavovských zemích se většinou označují slovem klerik, vrcholní představitelé jsou pak nazýváni preláty.

Žrecové nejsou dobrými bojovníky. Mají užitečná požehnání a schopnosti, která pomáhají jeho spolubojovníkům, především čarodějům a kouzelníkům. Sám sebe dokáže vyléčit a posílit pomocí krvavých rituálů, kdy naopak svoje spolubojovníky zraní.

2. stupeň (4 životy)

Dech zimy (posílení, četnost)

Propůjčí-li bohyně mrazu a ledu Morana svému knězi svůj dech, dokáže jím kněz zmrazit krev i maso všech nepřátel, na které dýchne. Jemu samotnému pak mráz neublíží.

Tato schopnost má následující efekty:

Moranin dech

Třikrát během trvání může kněz použít vrhací zbraň (viz obecná pravidla pro zázračné střely). Je vhodné, aby střela měla modrou barvu. Zásah způsobí 2 mrazivá zranění (hmotným útokem).

Redukce na mráz

Kněz získá po dobu trvání redukci mrazivého zranění o 1.

Druhá šance (požehnání, četnost)

Simargl má moc nad štěstím a smůlou. Pokud někdo vyčerpal svoje štěstí a dokázal uhnout kouzlu, pasti či střele, dá mu šanci zachránit se ještě jednou.

Jednou během trvání se cílové postavě doplní obecná schopnost Záchrana.

Krvavá oběť (léčení, četnost)

Žrec má mnoho zázraků a schopností, jak podpořit ostatní, ale jen málo, jak vyléčit nebo pomoci sám sobě. Je zde však možnost použít krvavou oběť. Při ni prolije krev někoho ze svých spolubojovníků a noční bozi jej za odměnu zcela vyléčí a zbaví kleteb.

Tato schopnost má následující efekty:

Zraňující léčení

Cílová postava dostane 1 fyzické zranění (hmotným útokem). Pokud zraněna z nějakého důvodu není, neplatí ostatní efekty.

Vyléčení kněze

Kněz si vyléčí 6 životů.

Odstranění prokletí

Knězi se odstraní všechna prokletí, která na něm působí.

Mučedník (léčení)

Žrec dokáže chránit ty, kteří uctívají bohy, před vším nebezpečím. Dokáže léčit, žehnat, ale v nouzi i přebírat kletby ostatních na sebe. Bohové způsobí, že se na kněze přesune libovolné prokletí nebo nepříjemná situace. Kněz tak dokáže pomoci i někomu, kdo je spoutaný nebo má nohu sevřenou v pasti: lano nebo past zmizí z původního místa a objeví se na knězi.

Cílové postavě se zruší všechna prokletí, které na ní působí a tato prokletí získá kněz. Trvání započne nanovo – tedy na knězi budou působit celou minutu.

Použití schopnosti se hlásí heslem “MÁŠ KŘUP, BERU”.

V případě, kdy je potřeba určit sesilatele kouzla, se za sesilatele považuje postava, od které kněz prokletí získal. Tedy např. v případě efektu STRACH bude kněz cítit strach k postavě, které strachu zbavil.

Pozn.: Nikdo na sobě nemůže mít vícekrát stejné prokletí. Pokud kněz někomu zruší prokletí, které už na sobě má, nebude ho mít dvakrát, pouze si začne počítat trvání znovu od začátku.

Proměna požehnání (speciální útok/požehnání, četnost)

Jako božstvo chaosu a změn umí Simargl měnit přízeň jiných bohů. Dotykem a vzýváním Simargl dokáže kněz buď zrušit požehnání jiného boha, nebo přesunout požehnání vlastní na někoho jiného.

Při aktivaci této schopnosti si kněz vybere jednu z následujících možností:

Rušící dotyk (speciální útok)

Kněz může hmotným zásahem rukou zrušit všechna požehnání a podpůrná kouzla na cílové postavě. Při dotyku oznámí heslo NEUX.

Při útoku rukou platí zásah i při dotyku mimo zásahové plochy. Pokud cíl řekne heslo MIMO, může kněz oznámit PŘESTO NEUX.

Přesun požehnání (požehnání)

Pokud má kněz na sobě aktivní požehnání, může ho přesunout na jinou postavu. Je třeba požehnání klasicky vyvolat a pokud není vyvolání přerušeno, požehnání přestane být aktivní na knězi a bude aktivní na cílové postavě. Je možné přesunout pouze jedno požehnání v jeden okamžik.

Předej mi své rány (léčení)

Noční bohové nikdy neléčí jen tak. Aby žrec uzdravil rány svých spolubojovníků, musí sám trpět a krvácet. Tímto zázrakem dokáže léčit jiné, ale sám bude zraněn.

Kněz dostane fyzické zranění (vnitřním útokem) za tolik životů, kolik sám určí a cílové postavě se vyléčí stejný počet životů. Pokud zraněn z nějakého důvodu není, nedojde tak k vyléčení cílové postavy.

3. stupeň (5 životů)

Čarodějné zřídlo (požehnání/stvoření, četnost)

Celá řada bohů si libuje v řinčení zbraní a ráda posiluje paže bojovníků nebo jejich čepele. Černý Veles naopak dává přednost magii a na žádost svého žrece může smrtelníkům propůjčit pro jejich kouzla trochu božské moci.

Při aktivaci této schopnosti si kněz vybere jednu z následujících možností:

Čarodějné požehnání (požehnání)

Jednou během trvání, když cílová postava seslala útočné kouzlo, podpůrné kouzlo nebo prokletí, může do reakční doby (3 vteřiny) seslat stejné kouzlo podruhé bez vypotřebování četnosti.

Efekt neplatí pro kouzla seslaná ze svitků nebo magických předmětů.

Čarodějný obrazec (stvoření)

Pro vyvolání zázraku je nutné nakreslit (na zemi, strom, skálu apod.) magický obrazec ve tvaru trojúhelníku, případně umístit na zemi destičku s tímto znakem.

Kdokoli na dosah ruky od obrazce sešle útočné kouzlo, podpůrné kouzlo nebo prokletí, může do reakční doby (3 vteřiny) seslat stejné kouzlo podruhé bez vypotřebování četnosti.

Neplatí pro kouzla seslaná ze svitků nebo magických předmětů.

Dohoda se smrtí (léčení, četnost)

Veles je skutečným vládcem Návi, bez jeho svolení žádná duše brány podsvětí neopustí. Jen zřídkakdy se nechá přemluvit a některého umírajícího nešťastníka nechá přežít. A ještě vzácněji dovolí, aby se vrátil k životu v plné síle. Za takovou přízeň vyžaduje velkou oběť: když jeden život zachrání, jiný musí vyhasnout.

Při aktivaci této schopnosti si kněz vybere jednu z následujících možností:

Oživení

Vyléčí jednu smrtelně zraněnou postavu tak, že bude mít 0 životů a nebude trpět efektem smrtelného zranění.

Dohoda

Stejný efekt jako varianta Oživení, ale cílové postavě se navíc vyléčí 3 životy. Kněz poté musí do dlouhé doby (1 minuta) někomu způsobit smrtelné zranění, nebo dostane 6 vitálních zranění (vnitřním útokem). Tento efekt není prokletím a nejde nijak zrušit.

Hadí hnízdo (požehnání/stvoření, četnost)

Po prosbě k bohyni Mokoš se na zemi před knězem objeví klubko přízračných hadů. I když jsou nehmotní, jejich kousnutí vnese do žil napadeného prudký jed. Kněz může hadům poručit, aby nalezli na tělo jeho nebo někoho jiného. Oni pak zaútočí na každého, kdo by vybraného tvora zasáhl. Rovněž je může poslat hlídat určité území a potrestat každého, kdo se kněze dotkne.

Při aktivaci této schopnosti si kněz vybere jednu z následujících možností:

Hadí štít (požehnání)

Pokaždé, když je cílová postava zasažena hmotným útokem v boji zblízka a nepoužila heslo VEDLE, může útočníkovi do reakční doby (3 vteřiny) způsobit 1 vitální zranění (nehmotným útokem). Nezáleží na tom, zda útočníkův zásah způsobil zranění (či jiný efekt) nebo ne. To samé nastane, pokud se cílové postavy někdo pouze dotkne (zde nezáleží na tom, zda dotyk šel do zásahové plochy nebo ne).

Hadí země (stvoření)

Pro vyvolání zázraku je nutné nakreslit (na zemi, strom, skálu apod.) magický obrazec ve tvaru kruhu, případně umístit na zemi destičku s tímto znakem.

Pokud je kněz na dosah ruky od obrazce, tak pokaždé, když je zasažen hmotným útokem v boji zblízka a nepoužil heslo VEDLE, může útočníkovi do reakční doby (3 vteřiny) způsobit 2 vitální zranění (nehmotným útokem). Nezáleží na tom, zda útočníkův zásah způsobil zranění (či jiný efekt) nebo ne. To samé nastane, pokud se kněze někdo pouze dotkne (zde nezáleží na tom, zda dotyk šel do zásahové plochy nebo ne).

Ledové paže (požehnání, četnost)

Ruce toho, koho vládkyně zimy Morana požehná, se pokryjí drobnými krystalky ledu. Dotyk ruky je ledový jako sama smrt. Krystalky navíc ruce chrání před ranou meče.

Tato schopnost má následující efekty:

Ledový dotyk

Postava může dotykem rukou způsobit 1 mrazivé zranění (hmotným útokem).

Při útoku rukou platí zásah i při dotyku mimo zásahové plochy. Pokud cíl řekne heslo MIMO, může postava oznámit PŘESTO MRÁZ.

Ledová zbroj

Cílová postava získá schopnost Nezranitelná kůže (levá ruka, pravá ruka): pokud je zasažena hmotným útokem do levé nebo pravé ruky, je zranění sníženo o 1.

Omezení zranitelnosti dané touto schopností není kumulativní s žádným dalším omezením zranitelnosti.

Odměna zoufalých (požehnání)

Pokud noční bozi požehnají čaroděje, nejsou rádi, když jeho kouzla minou cíl. Pokud se tak stane a jejich soupeři se kletbám vyhnou, bozi čaroděje aspoň vyléčí, aby zmírnili jeho neštěstí.

Pokaždé, když cílová postava seslala útočné kouzlo nebo prokletí a protivník se kouzlu vyhnul použitím hesla VEDLE, vyléčí se cílové postavě 1 život.

Okamžité požehnání (modifikace schopnosti)

Obvykle se kněz obrátí k bohu, požehná někoho ze svých druhů a ten se o působení zázraku nemusí starat. Je ale možné, aby byl kněz jen prostředník a o boží přízeň prosil ten, kdo je požehnaný. Musí se stále na zázrak soustředit a být v duchu obrácen k bohu. Kněz sám nevyčerpá svoji vlastní přízeň u daného boha, vyvolávání jej však vyčerpá.

Kněz může vyvolat jakékoliv požehnání, aniž by ztratil četnost. Tento zázrak se však nebude považovat za požehnání, ale za posílení. Cílem schopnosti může být i jiná postava než kněz. Kněz však dostane 1 fyzické zranění ztratí (vnitřním útokem). Pokud zraněn z nějakého důvodu není, neplatí ostatní efekty.