Historie

Historie světa se dělí na období dlouhé zhruba 700 let, které vždy končí krátkým obdobím (cca 10 let) zvaným Jagazina. Během Jagaziny dochází k mnoha pohromám, ale i významným úspěchům a událostem, které mění svět. Je intenzivnější magie, je tedy možné provádět jindy nemyslitelné rituály. Obvykle také nastává sucho, které vede k hladomorům a válkám.

1. Onyxový věk

První období, o které se zachovaly nějaké zprávy. Tyto příběhy jsou o povstání Lesního lidu vedeného lešiji proti svým vládcům a jejich příchodu na tento svět. V té době vládl na světě Noční lid.

Onyxová Jagazina

Lesní lid se osvobozuje od nadvlády Běsů a přichází ze Snového světa.

2. Tyrkysový věk

Období vlády Lesního lidu ve světě. Svět se probouzí po kataklyzmatickém období, kdy téměř nesvítilo slunce. Na konci Lesní lid vládne téměř celému světu. Zbytky Nočního lidu živoří. Postupně se objevuje Lid kamene. Během Jagaziny dochází k prvním válkám s Lidem kamene. Vznikají bohové.

Tyrkysové mezidobí

Postupné zvyšování podílu dní, kdy je vidět slunce. Oteplování země.

Série krvavých válek mezi upíry a vodníky. Válka v podstatě trvá dodnes. Nazývá se proto často jako Věčná.

Objevují se skřítci a raraši. Objevují obchod a vytvářejí velká města.

Lešijové zkoušejí podmanit skřítky. Daří se to jen částečně. Vznikají divocí skřítci.

Lid kamene (trpaslíci, permoníci a obři) přichází na povrch v oblasti Rozeklaných hor.

Obři a trpaslíci spolu válčí. Nakonec vítězí trpaslíci a obry si zotročují.

Tyrkysová Jagazina

Sever

Víly v oblasti dnešní Větrné spouště se osvobozují z nadvlády lešijů a zakládají vlastní království.

Část permoníků odchází na sever a usídlí se v Hořkých horách.

Jih

Trpasličí klany se sjednocují a vytvářejí státy v Rozeklaných horách. Permoníci jsou zotročeni, mnozí prchají na sever.

Válka kamene. Trpaslíci válčí s Lesním lidem. Obě strany utrpí velké ztráty.

Trpaslíci tvoří první golemy.

Západ

Vodnícký rod Vajen z řeky Ztrach vytváří stát podél pobřeží až k Ptačím ostrovům.

Východ

Vzniká trpasličí království Parasagör.

Vznik prvních bohů.

3. Safírový věk

Věk válek mezi Lesním lidem a Lidem kamene. Přicházejí první lidé: Srbjané. Při Jagazině dochází k vítězství Lesního lidu.

Safírové mezidobí

Západ

Permoníci z Hořkých hor staví lodě a osidlují Kelpií ostrovy.

Východ

Z východu přicházejí první lidé – Srbjané.

Srbjané zakládají malé státy pod Blankytným jezerem.

Safírová Jagazina

Sever

Srbjané zakládají stát Bachtii. Přátelí se s Vílí říší.

Jih

Lesní lid s pomocí srbjanů poráží trpaslíky. Ti se stahují do hor.

Část trpaslíků utekla do pouště. Zůstává tam a zakládá Marage.

Trpaslíci v Marage ochočí zmoky. Vzniká kasta chovatelů zmoků.

4. Perlový věk

Příchod druhého kmenu lidí z jihu. Založení Paarské říše a postupná anexe území lidmi. Během Jagaziny velké vítězství Říše.

Perlové mezidobí

Sever

Bílá válka. Víly bojují s permoníky z Hořkých hor. Válka končí remízou.

Jih

Na jihu připlouvá nový kmen lidí – Tereesové. Osidlují Mlžné ostrovy.

Ve válce tereeských měst vyhrává Paarha a vytváří stát.

1. lesní válka. Říše útočí na Lesní lid na pobřeží. Nakonec je poražena.

Říše uzavře spojenectví s trpaslíky. Učí se jejich technologie

Západ

Permoníci z Kelpiích ostrovů dokázali oživit kámen. Vytvářejí gazmagloty.

Permoníci vytvářejí plovoucí oživená města. Ovládají celé Dreyovo moře.

Východ

Založeno trpasličí království Pirož na východě Rozeklaných hor. Zdejší trpaslíci chovají zmoky.

Perlová Jagazina

Jih

2. lesní válka. Říše a pomocí trpaslíků útočí a ovládne zemi až ke Skučícímu průsmyku.

Konflikt mezi mágy a kněžími Říše. Vítězství mágů, přebírají moc v Říši.

Východ

Ohnivá válka. Trpaslíci z Pirože s množstvím zmoků napadnou lešije. Jsou poraženi, ale zem je spálena.

Spálená země Lesního lidu je sjednocena pod Králem lesa. Nazve se Popelavý hvozd.

5. Rubínový věk

Zlaté období Říše. Postupný vzestup nekromancie. Při Jagazině vytvoření raaverů a Triglava, zničení Říše.

Rubínové mezidobí

Sever

Říše zakládá v Bílém moři Stříbrné město. Je propojeno portálem s Jablonitovými věžemi.

Přes Ledovou pláň přichází další lidský kmen – Staršinové. Kromě bohů uctívají draky.

Staršinové osidlují Sto kamenů. Zde žijící gazmagloty uctívají jako bohy.

Jih

Mágové Říše vyrábějí železné golemy. S nimi porážejí golemy trpaslíků.

Alchymisté Říše objevují jablonit. Staví první jablonitové golemy. Jsou neuvěřitelně účinní.

Říše útočí na trpasličí Marage. Je poražena. Jsou zde však postupně vysazováni zločinci.

Jablonitový golem Saangir získá inteligenci a ovládne část Říše, než je zničen.

Jsou postaveny tři jablonitové věže (Paarha, Scaarmances, Orlické hory).

Ve Scaarmances se vyučuje nekromancie. Nemrtví se začínají masivně využívat.

Západ

Konflikt mezi permoníky a vodnickým rodem Vajen. Permoníci vítězí za podpory Říše.

Východ

Lesní král Ašivan vytváří bariéru, která zabrání dalšímu postupu Říše.

Ašivan je zavražděn. Nový Lesní král není zvolen.

3. lesní válka. Invaze Říše. Je ovládnuto území až k řece Ztrach. (děj hry Mírutvůrci)

Rubínová Jagazina

Sever

Staršinové bojují s Vílím královstvím. S pomocí Striboga změní víly na meluzíny.

Staršinové vyhánějí permoníky z Hořkých hor a zakládají Dregi Har. Stále pěstují dračí kult.

Mágové opouštějí Stříbrné město.

Jih

Selské povstání. Nasazení nemrtvých znamenalo ztrátu práce nižších vrstev. Ty povstaly a byly zničeny.

Válka za nezávislost Likae.

Rozdrobení Říše na mnoho malých celků, obvykle pod vládou vojevůdců a mágů.

V Likae jsou stvořeni raaver simarové – bytosti, které mají obnovit Říši. (děj hry Raaver Simar)

Série zemětřesení způsobí konečný pád Říše. Ostrovy zmizí.

Západ

Starší bohové uspí Triglava a pohřbí jej na Západě.

Východ

Staršinové bojují s lešiji v okolí řeky Ztrach a porážejí je. (děj hry Srdce lesa)

6. Nefritový věk

Nejmladší období světa. Jih se vzpamatovává z pádu Říše, na jejím místě vznikají  nové státy. Ze západu připlouvá poslední kmen lidí. Zakládá Tristaris a Pětiměstí. Objevuje Triglava. Arcorejci postupně ovládají větší a větší území. Zanikají poslední zbytky Lesního lidu.

Nefritové mezidobí

Sever

Vzniká městský stát Dalmika jako kolonie Tristarisu.

Jih

Na místě bývalého území Říše vzniká poušť.

V Likae vládnou Božská dvojčata – jeden z raaverů simarů. Ostatní jsou uvězněni.

Staršinové přecházejí Rozeklané hory a usídlují se zde. Splynou se zbytky původních obyvatel.

Náčelník Gawain a jeho rádce Yuhů sjednocují kmeny na jihu a vytvářejí mocný stát.

Říše se rozpadána na tři celky. Ze západní vznikne Orst, ze střední Černá Bašta a z východní Orlické knížectví.

V Marage probíhá konflikt mezi lidmi a trpaslíky. Válka končí mírovou dohodou.

Náčelník Ghan sjednotí Marage a na čas ovládne většinu Jihu. Pak je zabit a jeho říše se rozpadne.

V Černé baště vládne Martinas. Období velké prosperity. Po jeho smrti nastává chaos.

Západ

Tisíc států. Vzniká množství drobných staršinských států západně od Moře slz.

Vílí královna Páthri válčí se Staršiny z Tisíce států. Je poražena a uzamčena v mohyle.

Ze západu připlouvá další lidský kmen – Arcorejci. Usazují se na Kelpiích a Vnitřních ostrovech.

Válka sirotků. Arcorejci bojují s permoníky o ostrovy. Zemře jejich vůdce Drey, ale zvítězí.

Arcorejci nalézají Triglava a začnou jej uctívat.

Vzniká Tristaris.  Již od vzniku se jedná o teokratický městský stát.

Mezi arcorejci vzniká rozkol. Je založeno pět měst, které neuznávají svrchovanost Tristarisu.

Tristaris postupně triglavizuje blízké země a tím je dostává do své sféry vlivu.

Východ

Nejsilnější ze staršinských kmenů – Slánové – se usazují pod Rudohorami. Další kmen – Ležicové – tvoří stát jižně od Dišského hvozdu.

Staršinové překračují Šeravu a porážejí lesního krále Šaora. Lesní lid prchá do Popelavého hvozdu.

Vzniká staršinský stát Presegrad.

Noční lid s pomocí draků zničí staršinské osídlení Nezemě. Vzniká běs Fuingor.

Fuingor je zabit berserkem Macakem.  Noční lid se stahuje do Šíleného hvozdu.

Nefritová Jagazina

Sever

Řádění inkvizice v Dregi Haru. Mnoho čarodějnic je upáleno.

Z Dregi Haru se odtrhne Jelenirské knížectví, kde mají silné postavení vodníci. (děj hry Žár Jagaziny)

Bachtie je sjednocena pod vládou královny Freán. (děj hry Stíny země)

Jih

Je zabit poslední Lesní král – Garán. Kromě Východu je tedy Lesní lid prakticky vyhuben. (děj hry Hrdinové Pravdy)

Orst útočí na Černou baštu a chce ji anektovat. Kvůli epidemii nemoci neuspěje.

Rod Arcanis z Likae chce vytvořit nového raavera simara. Neuspěje a je zničen. (děj hry Jméno krve)

Černá bašta uzavře spojenectví s Likae a poráží Orst. Orst je rozdělen na tři části. (děj hry Orst vrací úder)

Božská dvojčata, vládci Likae, oznámí plán na obnovení Říše. Zahajuje expanzivní politiku.