Černá Bašta (Nové státy)

Geografie

Království leží uprostřed jižní části kontinentu. Ze severu ho lemují Rozeklané hory, z jihu Černočál a Mrtvý hvozd. Severozápadní část je otevřená směrem do Orstu, severovýchodní do Orlického knížectví.

Země má spíše suchý charakter a tvoří ji většinou pole a louky. Výjimkou je Černočál, který tvoří rozsáhlá bažina.

Historie

Po pádu Říše bylo zdejší území řídce osídleno, probíhala neustálá migrace a boje nově přicházejících staršinských kmenů s kmeny již usídlenými.

Ke změně došlo až při příchodu válečníka jménem Gawain a jeho rádce Yuhůa, kteří sjednotili místní kmeny a založili království. Po smrti Gawaina země dále prosperovala za vlády krále Martinase ale po jeho smrti nastala občanská válka. Tu ukončilo až vytvoření hrdinského řádu, který dosadil krále Mirala. Za jeho vlády byla postoupena část území Lesnímu lidu. Poté došlo pokusu o triglavizaci země, který skončil fiaskem, vyhnáním krále a zvolením nového krále  Charáče. Tomu se podařilo upevnit vládu a odrazit útok z Orstu, byť za cenu těžkých ztrát.

Vláda

Zemi vládne král Charáč, který se opírá o kněze Starých bohů (zejména Velesa). Zavedl královskou radu, kde jsou členové bývalého hrdinského řádu. Rada má však jen poradní pravomoci.

Během občanské války byli téměř všichni hlavní aktéři pobiti  hrdinským řádem a v zemi se tak nedá hovořit o žádné vyšší šlechtě. Jediná z aktérů občanské války, věštkyně Raak Shashi, se spojila s korunou a stala se hlavou  rady. Nedávno však zemřela při útoku Orstu a novým předsedou rady je pokladník Gotmoš.

Obyvatelstvo

Většina obyvatelstva Černé bašty je lidská, až na jihozápad země.  Zde žije množství Lesního lidu nezávisle na vládě království pod vlastními vládci (po smrti lešije Garána je vůdcem Lesního lidu vodnický patriarcha Česil).

V Lidské části území žije usedle značné množství skřítků. Především na severu země pak i trpaslíci. Občasně se objeví i permoníci.

V zemi je poměrně homogenní sociální struktura. Zákoník krále Martinase zaručuje všem obyvatelům země teoreticky stejná práva. Král brání šlechticům v získávání většího majetku a moci.

Náboženství

Uctívání bohů je v království silně rozšířeno. Nejsilnější je kult Velesa a jeho velekněz Gorbald je královým poradcem. Uctíváni jsou však také Perun, Lada a Svarog.

Zde žijící Lesní lid uctívá pouze Přírodu a kult přírody není výjimečný i mezi lidmy. I na královském dvoře působí řada druidů.

Černá bašta zažila dva pokusy o triglavizaci – jednu nenásilnou pod vedením preláta Varina Erise a druhou vojenskou s pomocí Orstu. Obě byly potlačeny a uctívání Triglava je dnes v zemi postaveno mimo zákon.

V zemi existují i skupiny uctívající prastaré elementární bohy. Je jich však zanedbatelné množství.

Ekonomika

Ekonomika Černé bašty je založena na pěstování obilí a chovu skotu. Vleklé války stát téměř zruinovaly a nyní se král snaží nastartovat ekonomické reformy. Obchod vázne, protože největší obchodní partner – Orst – zahájil po prohrané válce ekonomickou blokádu. Obchod s Orlickým knížectvím nemůže stačit a král tak začíná budovat obchodní trasy skrz Strynov do Likae a Artega a  přes Rozeklané hory do Lesních států.

Důležitá místa

ČERNÁ BAŠTA

Stará imperiální pevnost, přebudovaná na hrad a město. Sídlo krále. Je proslulá svou nedobytností.

KAMENICE

Město obchodníků a řemeslníků v západní části království. Je známé výrobou zbraní a zbrojí kalených v žáru dračího ohně.

MAARTIGARI

Činná sopka ležící nedaleko od hlavního města. Místo silné magie a údajně líhniště draků.

Důležité postavy

CHARÁČ

Současný král, dosazený hrdinským řádem. Je považován za česného a zásadového, ale staví se nepřátelsky proti Lesnímu lidu a triglavismu.

GOTMOŠ

Královský pokladník, předseda královské rady a vůdce špionů.

GORBALD

Velekněz boha Velesa a hlavní odpůrce triglavismu. Je znám svým vztahem k alkoholu a nevybíravou mluvou.