Likae (Staré státy)

Geografie

Celý stát leží ve velkém údolí Rozeklaných hor. Ze všech stran jsou navíc pod horami mohutné hvozdy a neobydlená území. Pouze na západ se otevírá směrem k Dreyovu moři. Likae je tak územím velice izolovaným od okolí.

Klima v údolí je navzdory značné nadmořské výšce poměrně teplé díky větrům vanoucím od moře. Slunce zde však nesvítí téměř nikdy a většinu roku bez ustání prší. Stálé deště nejsou přívětivé pro obyvatelstvo, ale  zato příznivé pro zemědělství.

Historie

Původní obyvatelstvo Likae byli trpaslíci. Během vzestupu Říše bylo území anektováno a změněno na provincii. V následujícíh staletí byli trpaslíci vyhubeni s pomocí permoníků, s nimiž pak guvernéři uzavřeli spojenectví. Likae byla jedinou částí Říše, která přežila její pád a likaové se stále považují za její občany. Jedinou změnou bylo nastaloneí kultu Simargl a jeho propojení s vládnoucími třídami.

Vláda

Likae je formálně stále součástí Říše a její provincií. Hlavou státu je říšský císař, i když poslední císař zemřel  před skoro tisíci lety. Vládci provincie jsou dva guvernéři, kteří se mají v pravidelných intervalech střídat ve vládě. Posledních 300 let jsou však těmito vládci Božská dvojčata, která odvozují svůj původ od císaře,  ale také od božstva Simargl.

Božská dvojčata jsou uctívána po celé zemi a formálně spravují v nepřítomnosti císaře všechnu půdu a statky. Jejich skutečná moc není příliš jasná. V zemi působí několik mocných šlechtických rodů, které datují svůj původ  do doby před pádem Říše a jsou údajně také pokrevně spřízněni se Simargl.

Obyvatelstvo

V Likae je výrazný kastovní systém. Na samotném vrcholu stojí Božská dvojčata. Pod nimi šlechta, která  je nositelem moci světské, ale i náboženské. Prosté obyvatelstvo má mnohem menší práva než šlechta. Na ještě nižším stupni jsou otroci, kterých je v Likae značné množství. Šlechtic může otroka beztrestně zabít, mueís pouze vyplatit jeho cenu majiteli.

V Likae je velké množství permoníků. Někteří žijí v lidských městech, ale většina se sdružuje ve vlastních klanech v horách nebo v podzemí. Permoníci pracují jako horníci pro šlechtu a za odměnu nejsou vládě státu podřízeni.

Likae je uzavřená pro okolní státy, ale má poměrně vstřícný vztah k Marage. V Likae jde potkat množství maragijců, z nichž mnozí se trvale usídlili.

Trpaslíci a ostatní jiné rasy nejsou v Likae vítáni.

Náboženství

Likae je velice sakrální stát. Náboženství je zde však chápáno jinak, než v ostatních zemích. Prostředkem komunikace s bohy jsou Božská dvojčata a příslušníci vládnoucích rodů. Prostí obyvatelé nemohou být kněží.

Božská dvojčata a šlechtici jsou považováni za potomky božstva Simargl. Toto božstvo má tedy v Likae největší moc. Dále je uctívána Mokoš a Svarog.

Zde žijící permoníci uctívají obvykle Svaroga a Velesa. Druidi jsou v podstatě neznámí.

Ekonomika

Likae je velice bohatý stát, patrně nejbohatší v regionu nebo možná i ve světě. Prapůvodem tohoto bohatství je imigrace šlechticů z doby pádu Říše. Mnoho pokladů dávné Říše skončilo právě zde. Dalším důležitým zdrojem jsou bohatá naleziště kovů, především zlata. Zemědělství není na takové výši, ale je dostatečné úrovni, aby do Likae nemusely být dováženy téměř žádné potraviny.

Důležitá místa

LIKAE

Hlavním městem je stejnojmenné město Likae. Je sídlem Božských dvojčat a světským i spirituálním centrem země.

LÓMELOM

Lómelom je horské město, centrum hornictví a obchodu. Leží na hranici permonických území.

CHYBRUŇ

Původně staršinský městský stát anektovaný před několika lety Likae. Brána na západ, velký říční přístav a centrum obchodu s Pětiměstím.

Leží na hranici likajské náhorní plošiny, u Velkého vodopádu na řece Písčině. Dole pod vodopádem se nachází chudinská část města, kde žije vesměs staršinské obyvatelstvo (Spodní město). Nahoře je pak bohatá likajská část (Horní město). Velký vodopád se využívá jako výtah, kterým se přepravuje zboží nahoru. V obou částech města je pak přístav.

Město ovládá rod Taarir Ras. Jeho žluté prapory visí z každé důležitější budovy. Ve Spodním městě není ale jeho moc absolutní a mají zde velkou váhu obchodníci a zločinecké tlupy. Ti také pašují zboží mimo oficiální cestu přes výtahy Velkých vodopádů. Je třeba vynaložit velké úsilí pro překonání hranice likajské náhorní plošiny, ale kvůli ušetřenému clu se mnohým vyplatí.

Důležité rody

ARCANIS

Pradávný rod se zálibou v přepychu a magii. Známý četnými incestními svazky. Jeho znakem je nachové oko v zeleném poli.

CAARVUS

Bojovný a krvelačný rod, proslulý svými arénami a hostinami. Jeho znakem je stříbrná vlčí tlapa v rudém poli.

TAARIR RAS

Bohatý obchodnický rod působící občas i mimo Likae v Marage a Orstu. Jeho znakem je stočený modrý had ve žlutém poli.

BRUUJERN

Tajemný rod vzdáleně spřízněný s Božskými dvojčaty. Jejich protivníci často beze stopy mizí. Jeho znakem je stříbrný půlměsíc v černém poli.