Terea (Pětiměstí)

Geografie

Terea leží v dlouhém zálivu Dreyova moře. Záliv a tedy i moře se rozprostírá na severu. Západně leží kopcovitá krajina spadající pod správu Terei, na konci opět ohraničená mořem. Jižně leží málo obydlené území kolem řeky Písčiny, tvořící jinak přirozenou cestu do Likae. Směrem na východ se nachází území divokých Kozomorů a město Naufana.

Oblast okolo Terei je plná malebných vápencových skal. I mořské útesy tvoří bílý vápenec. Samo město je také vystavěno z vápence, jeho bílé zdi a věže jsou vidět z velké dálky.

Podnebí v Terei je spíše teplé, byť často deštivé.

Historie

Původní obyvatelé této oblasti byli permoníci. V části města je ještě dnes podzemní permonické sídliště. Na trosky permonických staveb je možné narazit především v městských stokách. V době Říše zde byl krátkou dobu vojenský přístav, který měl pomoci v invazi do Meziříčí. Z přístavu se však téměř nic nedochovalo. Terejci nicméně často považují zbytky permonických staveb za pozůstatky Říše.

Od pádu Říše byla celá oblast pustá. K novému osídlení došlo až z příchodem arcorejských námořníků ze Západu. V kopcích byly objeveny měděné doly a v zátoce založeno město. Zda je město nazváno podle původních Říšských kmenů nebo ne není jasné, ale každopádně se o tom vedou učené disputace.

Terea se stala členem Pětiměstí a stojí tak proti Tristarisu. Její postoj byl však vždycky vlažný a vyhýbala se vojenskému střetu s Triglavovým městem a jeho spojenci. Díky své relativní neutralitě a měděným dolům velice zbohatla.

Zásadním momentem v historii městského státu bylo založení Univerzity. Ta se brzo stala středobodem vzdělanosti celého známého světa. Znamenala nejenom přínos kulturní a ekonomický, ale stala se i ohniskem demokratizace města. Pod vlivem myšlenek z Univerzity byli vypuzeni vládci z původních kapitánských rodů a městu nyní vládne demokraticky volená rada.

Vláda

Hlavním orgánem je městská rada v čele s primasem. V radě sedí konšelé volení teoreticky všemi obyvateli města. Poradním orgánem je rada starších, která sestává ze zasloužilých občanů. Ta však má jen malá pravomoci. Výkonnou moc představuje sedm správců (správce zbraní, správce lodí atd.), rektor Univerzity a Triglavův velekněz.

Demokracie není úplně ideální. Hlasy je možné levně koupit a mnoho obyvatel volební právo vůbec nedostane (ženy, příslušníci jiných ras, nemajetní atd.). Vztahy s Univerzitou  jsou momentálně poměrně napjaté a město se snaží zvýšit svůj vliv nad ní.

Město nemá k dispozici příliš velkou armádu. Má však mohutné hradby a hlavně jednotku měděných golemů. Tyto magické výtvory o výšce dvou dospělých mužů byly objeveny v podzemí města. Byly stvořené za dob Říše a patrně měly být použity k invazi do Meziříčí. Alchymisté z Univerzity je opravili, oživili a dokonce se jim podařilo vytvořit několik nových tvorů.

Golemové pomáhají městské stráži a v podstatě znemožňují jakékoliv pouliční nepokoje. Několik jich také pracuje v dolech a hutích. Golemové jsou ovládáni pomocí šémů, které má momentálně na starosti k nelibosti primase a rektora správce zbraní. Počet golemů se úzkostlivě tají.

Obyvatelstvo

Většina obyvatel jsou lidé arcorejského původu. Ve městě je rozsáhlá maragijská čtvrť, kde žijí maragijci. Je zde také permonická čtvrť, částečně na povrchu a částečně pod zemí. V permonické čtvrti žije mimo permoníků i několik trpaslíků a příslušníků jiných ras.

Náboženství

Formálně je Terea triglavovským městem. Není však v područí církve z Tristarisu, víru zde zprostředkovávají místní kněží pod vedením velekněze. Obyvatelé jsou však poměrně tolerantní (k nelibosti kněží) i k jiným náboženstvím. Je zde tedy možné potkat uctívače Starších bohů a dokonce i Přírody. Nesmějí však svoje bohy vzývat příliš hlasitě.

EKONOMIKA

Měděné doly v kopcích na západě od města jsou stále jedním z hlavních zdrojů příjmu. Měď je také ve městě téměř všude. Bílé terejské domy mají často měděné kupole a ozdoby. Dalším zdrojem bohatství je obchod. Námořní s ostatními státy Pětiměstí a Sto státy, pozemní pak s Likae a Marage. Značným zdrojem příjmů je i Univerzita, která láká učence z celého světa. Studenti zde také utrácejí nemalé peníze.

Terea je obecně velice bohatým městem a na jejích ulicích a domech je to vidět. Náměstí jsou plná soch a fontán, okna jsou zasklená barevnými skly a i obyvatelé se oblékají do drahých, barevných látek.

Důležité městské čtvrti

UNIVERZITA

Rozsáhlý komplex budov, vzájemně různě propojených, je centrem města. Součástí Univerzity je i park. Univerzita vyučuje všechny možné nauky s výjimkou nekromancie (i když se proslýchá, že tu tajně také). Dokonce učí k nelibosti kněží i druidismus.

MARAGIJSKÁ ČTVRŤ

Jižní část města mimo hlavní hradby. Jedná se o slum plný vybydlených budov a barevných stanů.

PERMONICKÁ ČTVRŤ

Část města u zátoky, zbudovaná částečně pod zemí. Čtvrť tvoří řada malých domků s plochými střechami, vzájemně propojených tak, že tvoří v podstatě jeden dům. Čtvrť je téměř z poloviny prázdná, ve zbytku žijí zachmuření a otrhaní permoníci a několik příslušníků dalších ras, především trpaslíků a skřítků. Lidé sem moc nechodí, už jen kvůli výšce stropů.

PŘÍSTAV

Terejský přístav dávno nemá potřebnou kapacitu pro množství lodí, které sem jezdí. Město situaci řeší budováním množství umělých mol a malých přístavů pod strmými útesy zálivu.

ZUBY

Tak se nazývají dvě pevnosti střežící vjezd do zálivu. S městem jsou propojeny pevnými cestami lemovanými hradbami.

Důležité postavy

ANDRAS CAMI

Současný primas. Dříve velice populární šlechtic a konšel nenaplnil očekávání na něj kladená. Stal se loutkou nejrůznějších frakcí a zájmových skupin a město řídí v jejich prospěch.

STRACHKVAS TORIA

Ambiciózní Strachkvas je napůl stalinského původu. Je správcem zbraní a často se hovoří o možnosti, že by stal primasem. Brání tomu však jeho původ a poněkud krutá povaha.

MAREIKA GRAVA

Rektorka univerzita je starší žena s pevnou vůlí a názory. Je však sužována krutou nemocí, která jí překáží v řízení Univerzity.

ŰLOF

Legendární zločinec. Měl být popraven, ale podařilo se mu ovládnout jednoho z golemů a uprchnout. Nyní vede zločineckou skupinu a k náročným úkolům používá golema. Městská stráž nedokáže pochopit, jaktože nejsou schopnosti masivního golema najít.