Bachtie (Vyspělé státy)

Geografie

Bachtie leží pod západním cípem Rudých hor. Z východu přiléhá ke Slánskému knížectví a ze západu ji lemuje Větrná spoušť. Na jihu sousedí se skalnatým Parasagorem. Krajina Bachtie je kopcovitá, tvoří ji převážně stepi, na sever přecházející v tundru. Lesů je málo. Podnebí je studené a spíše suché, hlavně západní část sousedící s pouští. Větrná spoušť postupně uchvacuje větší a větší kus území a mnohá bachtijská města (např. Khon) jsou dnes jen opuštěnými ruinami ztracenými v poušti.

Historie

Bachtie je unikátní stát. Byla založena srbjanskými barbary, ale ve spolupráci s trpaslíky z Parasagoru zde vznikl vysoce vyspělý státní útvar s rozvinutou architekturou a kulturou. Dá se říct, že v Bachtii se střetává vliv Lesního lidu a Lidu kamene s lidským.

V dobách, kdy na místě Větrné spouště prosperovala vílí říše, byly tyto státy spojenci. Mladí muži z Bachtie byli často zváni do vílího království, aby zde zplodili vílám potomky. Dlouhý čas byla tato cesta brána jako součást zkoušky na muže.

V době příchodu staršinských kmenů stála Bachtie také na straně víl, ale po jejich zničení vládcové Bachtie umožnili staršinům proniknout dál na východ. Za odměnu obdrželi od staršinských náčelníků koně a od té doby jsou koně symbolem Bachtie. Někteří staršinové zůstali v Bachtii, kde se z nich stala nižší společenská třída. Postupně se však jejich počet zvyšoval a v dnešní době již tvoří většinu obyvatelstva.

Vláda

Bachtie formálně nemá jednotnou vládu. Území země je rozděleno mezi jednotlivé šlechtické domy – klany, které si volí vládce. Klanům patří jednotlivé vesnice, ale města jsou obvykle obydlena členy více klanů a spravuje je rada nejstarších šlechticů. Bachtie nemá vlastní armádu, v případě nouze jednotlivé rody svolávají své válečníky.

Obyvatelstvo

Téměř tři čtvrtiny obyvatel země tvoří staršinské obyvatelstvo, které je považováno za podřadné a má menší práva. Nejedná se však o otroky. Staršinové mluví vlastním jazykem, vládnoucí třída pak srbjanštinou. V posledních dobách vznikají revolty staršinského obyvatelstva proti vládcům.

Kromě lidí je na území země možné potkat trpaslíky, výjimečně i skřítky a další z Lesního lidu. Mnoho srbjanů má však v sobě vílí krev. Z Větrné pouště také občas pronikne tlupa rarachů, ale dříve nebo později jsou vyhnáni.

Náboženství

Srbjanské obyvatelstvo uctívá Přírodu, byť specifickým způsobem, ovlivněným trpasličí kulturou. Poblíž velkých měst jsou posvátné háje, spravované druidy. Staršinové pak často obětují Starým bohům, především Stribogovi a Moraně. V zemi nebyl zaznamenán žádný pokus o proniknutí triglavismu.

Ekonomika

Bachtie je pastevecká země, rolnictví je vzhledem ke klimatu zanedbatelné. Chovají se ovce a důležitý je chov koní. Významná je těžba kovů, hlavně na severu země a těžba drahých kamenů na jihu. Domy v Bachtii se staví z kamene, vlivem trpasličí architektury se často jedná o mohutné stavby, které vyžadují mnoho stavebního materiálu. V zemi je tedy celá řada lomů. V současné době však dochází k úbytku obyvatelstva a stavět nová sídla není potřeba, lomy se tedy již nevyužívají.

Důležitá místa

PEH KAT

Obrovské kamenné město na severu země. Leží na svazích Rudohor a jeho monumentální stavby mají načervenalou barvu.

BAT HAN

Bat Han bylo obchodní město vystavěné trpaslíky. Trpasličí magie se však vymkla kontrole a město oživlo.

PTAČÍ HORA

Na vrchu hory hnízdí od nepaměti ptáci nohové. Uvnitř dříme vojsko, které má přijít na pomoc, až bude zemi nejhůře.

Důležité rody

ROD LEDŇÁČKA

Nejmocnější rod, ze kterého je současný nejvyšší vládce („létl“) Sakhor. Sídlí především na severu země a věnují se těžbě kovů.

ROD HAVRANA

Prokletý a vyhnaný klan. Jeho členové se ukrývají, ale stále mají značnou moc.

ROD JESTŘÁBA

Válečnický klan působící spíše na jihu a východu země. Jeho členové mají styky s Triglavovskými velmoži Západu.