Postavy

Popis u jednotlivých postav netvoří plnohodnotné medailonky. Ty dostanou hráči pouze emailem. Níže uvedený text popisuje pouze ty nejzákladnější informace o postavě a to především ve smyslu, jak jsou dané postavy vnímány u ostatních v jejich skupině.

Rozdělení do skupin není pro hru příliš důležité. I když hráči začínají na opačných stranách barikády, budou většinu hry spolupracovat a vyskytovat se pohromadě. Skupiny se navíc během hry mění (pouze členové jednotlivých oddílů Ohnivé brigády zůstanou obvykle členy toho samého oddílu až do konce hry). Vazby mezi postavami jsou vesměs napříč skupinami.

Ohnivá brigáda

A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.“ (Zjv 6,4)

 

 

 

 

 

 

 

Ne všichni lidé chtějí žít v táborech, kde jsou sice v bezpečí, ale musí se přizpůsobit tvrdému režimu, který režim vyžaduje. Řada lidí také odmítá myšlenku, že je skutečně konec světa a lidstvo nemá naději. Proto vznikla Brigáda. Pro touhu po svobodě a naději. Brigádu založil muž zvaný Prometheus, řídí jí pomocí kódovaných zpráv a sám se skrývá před defensory. Členy brigády jsou často bývalí vojáci a sama Brigáda má polovojenskou organizaci.

Lidé, kteří se přidali k Brigádě, jsou často ateisté, kteří zcela odmítají učení defensorů. Většina jsou však křesťané, kteří buď nevěří na konec světa, chtějí se dostat násilím do Edenu, nebo pouze nechtějí žít pod taktovkou defensorů.

Znakem Ohnivé brigády jsou tři plameny. Mohou být bílé či černé v rudém poli, nebo rudé v bílém či černém poli. První plamen značí odvahu, druhý svobodu a třetí bratrství. Pro křesťany pak opět znamená Trojici Boží.
Brigáda se dělí na jednotlivé operační skupiny. Všichni povstalci z řad hráčů jsou nyní ve skupině Omega. Několik jich bylo dříve ve skupině Tau.

Oddíl Štír

Karel Ryšlavý / Karla Ryšlavá (kapitán)

Kapitán skupiny Omega. Je chladný a strohý, takže jen málo lidí má k němu vřelý vztah, ale vojáci Ohnivé brigády ho uznávají jako inteligentního a schopného muže, díky kterému skupina úspěšně funguje od svého vzniku.

Fext, Pavel Kovařík (seržant)

Seržant Štírů se několikrát dostal pod palbu, ale vždycky přežil. Od toho má svoji přezdívku. Je to drsný chlap, kterého nic nerozhází. Myšlení a strategické velení nechává na kapitánovi a nebojí se plnit jakékoliv rozkazy.

Lex, Alexandr Ryšlavý

Bratra kapitána Ryšlavého většina vojáků považuje za přítěž. Je slabý, má podlomené zdraví a mívá záchvaty, během kterých v děsu mluví o Satanovi. Prožil patrně hodně utrpení. Především ale odmítá bojovat. Nicméně je jediný, který se umí dostat do počítačové sítě, což je pro povstalce nezbytnost.

Marek Podaný

Ostřílený a loajální voják, pro kterého je Ohnivá brigáda vše. Někteří jej považují za arogantního, ale on si je prostě vědom svých schopností. Je vynikající střelec a v nouzi ovládá první pomoc. Původně byl členem oddílu Kentaur, zničeného defensory.

Oddíl Vlk

Martin Czernin / Martina Czerninová (zástupce kapitána, seržant)

Býval hrdinou ještě v armádě a nyní je hrdinou Ohnivé brigády. Martin je odvážný a charismatický voják, kterého vojáci obdivují a následují beze slova. S Karlem Ryšlavým tvoří velitelský tandem, ve kterém se doplňuje Karlova rozvážnost a taktické myšlení s Martinovou spontánností a schopností improvizace.

Andrea Walczaková

Mladá dívka, která věří ve svoje ideály a snaží si je uchovat i v téhle děsivé době. Její nezkušenost několikrát přivedla ostatní do maléru, ale její pohled na svět je pro řadu vojáků signálem, že je zde stále naděje na lepší svět.

Štěpán Maleček

Bývalý reportér, kterého válka připravila o děti a to posléze vedlo i ke ztrátě manželky. Snaží se dokumentovat průběh povstání, aby budoucí generace věděly, zač a jak jejich rodiče bojovali.

Oddíl Fénix

Erik Kaufmann (seržant, kaplan, dříve skupina Tau)

Byl kaplanem již v armádě a pokračoval jako kaplan i v Ohnivé brigádě. Byl členem skupiny Tau, která byla zahnána a téměř celá zničena. Díky Erikovi aspoň několik členů přežilo. Především pro ně, ale i pro ostatní povstalce je Erik tím, který jim dodává sílu bojovat dál a komu se mohou svěřit se svými strachy a hříchy.

Filip Hovorka (dříve skupina Tau)

Filip je dobrý voják. Ne hrdina, ale rozhodně ne zbabělec. Poslouchá rozkazy a nikdy si nestěžuje. Jeho rodina zůstala uvězněná v jednom z táborů a Filip udělá všechno proto, aby ji osvobodil.

Mezek / Mula (dříve skupina Tau)

Muž s tváří pokrytou boláky, kterého se ostatní štítí, ale i obávají. Je silný a smrtící voják Ohnivé brigády. Vypadá, že necítí žádné emoce, kdo ho ale trochu zná ten ví, že pod ošklivým zevnějškem tluče dobré srdce.

Marie Kopová

Apokalypsa připravila každého o něco. Ale Marie přišla o to jediné, co milovala a celý smysl jejího života – svoji dceru. Od té doby žije jen kvůli pomstě. Do boje se vrhá beze strachu a zabíjí bez milosti.

Michelle Devereux (medik, dříve skupina Tau)

Michelle je mladá dívka, které život uštědřil řadu ran. Život ji naučil, že aby přežila, musí myslet v první řadě na sebe. Život mezi povstalci není lehký. Ale pokud někdo nemá zbytečné zábrany, může se mít dobře i tady. Je jedno, že jí někdo považuje za děvku. Lepší být děvka, než usínat o hladu.

Fidei Defensorem

Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.“ (Zjv 7,13-15)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochránci víry, obvykle nazývaní defensoři, jsou členové organizace, která vznikla během války s přesvědčením, že nastala biblická Apokalypsa. Tato sekta rychle získala popularitu a po zhroucení států, infrastruktury a komunikace se stala jediným funkčním systémem v této části světa.

Defensoři shromáždili přeživší v táborech, ve kterém zajišťují řád a spravedlnost, poskytují jídlo a léky a připravují obyvatele na blížící se konec světa. Lidé, kteří jsou dostatečně zbožní a morálně bezúhonní mají šanci dostat se do Edenu a nemusí tak zůstávat v krutém světě současnosti. Ostatní by se měli kát za svoje hříchy, aby tuto možnost měli později, nebo aspoň nebyli zatraceni, až Soudný den nastane. Defensoři samotní se pak připravují na Armageddon, kde v čele se Salvatorem, který je Slovem božím, budou čelit silám Satana.

Slovo „defensoři“ se používá pro ozbrojené složky sekty, které fungují jako policie a armáda. Zajišťují bezpečnost a pořádek, brání tábory a farmy před nájezdy a podnikají výpravy proti Brigádě. V jejich čele jsou preceptoři, kteří podléhají přímo Salvatorovi. Kromě nich jsou součástí sekty duchovní, kteří pečují o duše věřících, a civilní zaměstnanci.

Symbolem Fidei Defensorem je kříž a trojúhelník. Buď bílý v černém poli, nebo naopak. Kříž značí Ježíše Krista, trojúhelník pak Trojici Boží. Lebka je pak symbolem mortificatorů – elitních lovců povstalců.

Defensoři

Sestra Valerie (mortificator, Preceptor)

Valerie je velitelkou skupiny. Patří k mortificatorům – elitním lovcům povstalců a vybudovala si pověst chladnokrevné a efektivní velitelky. To, že nedává najevo emoce ale neznamená, že je postrádá.

Bratr Aurel / sestra Aurelia

Schopný a inteligentní defensor,  opora skupiny. Je dobrý křesťan, jen je pro něj trochu těžké oprostit se od zábavy a striktně dodržovat režim. Je přátelský, charismatický a lidé s ním rádi tráví čas.

Bratr Benedikt

Nejmladší z defensorů, muž snad až příliš dobrý a naivní v tomto krutém světě. Trápí se utrpením kolem něj a snaží se chovat v souladu s desaterem a lidskou morálkou.

Bratr Lukáš

Sympatický mladý defensor, který se snaží přežívat v těžké době jak nejlépe to jde. Stará se o nemohoucí matku.

Bratr Michael (Mortificator, Carnifex)

Zkušený a ostřílený defensor. Trochu hrubián, ale velice zbožný muž, který se snaží ze všech sil plnit Boží vůli. Se sestrou Valerií zažil mnohé a je jí dobrým pomocníkem.

Duchovní

Jindřich Svoboda (medik)

Mladý jáhen, který má i přes své mládí velkou morální autoritu. Jeho kázání jsou útěchou pro mnohé v táboře. Hlásá v nich slovo Boží podle doktríny Fidei Defensorem, ale občas i myšlenky, které jsou vedení organizace trochu proti srsti. Pomáhá také v nemocnici.

Tábor 34

A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.“ (Zjv 9,20-21)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábor ve středních Čechách se nazývá „Tábor 34“. Jeho obyvatelé žijí stereotypním životem s přesným harmonogramem vyžadovaným defensory. Ráno probíhají mše, přes den se pracuje na farmách a večer má každý nárok na krátký odpočinek.
Tábor není vězením, ale je zakázáno opouštět jeho hranice a jakýkoliv projev neposlušnosti je přísně trestán. Navíc pouze ti, kteří absolutně dodržují režim, mají šanci na odchod do Edenu.
V táboře je ale i vězení, kde jsou uzamčeni ti největší hříšníci. Neboť i při vidině blížícího se konce světa nejsou lidé schopni oprostit se od hříchu.

Obyvatelé

Anna Majerová

Mlčenlivá a samotářská žena, drží se od ostatních dál a spíš jen předstírá zájem o běžné události v táboře. Zažila asi těžké časy.

Diana Navrátilová (medik)

Mladá dívka, která žije pouze vírou v Boha. Tráví většinu času sama v modlitbách. Jediný, s kým mluví, je bratr Marian a povídá se, že spolu mají poměr. Na jejím těle jsou často vidět jizvy.

Eliška Číhalová (medik)

Něžná dívka s romantickou duší. Elišku mají všichni v táboře rádi. Tedy kromě defensorů, protože před nějakým časem z tábora i se svojí rodinou utekla. Defensoři ji přivedli zpět, ale již bez rodičů.

James / Jane O´Hara

James slouží jako poslíček v táboře. Jedná se o organizátora, který bude celou dobu přidělený k hráčům a řeší s nimi operativně všechny problémy, trasu apod.

Petra Svobodová

Z Petřina chování je patrné, že je zvyklá na boj. Kolují povídačky o tom, že byla členkou Ohnivé brigády. Je horlivá křesťanka, někdo by mohl říct, že až fanatická. Její výklad víry se ale občas liší od oficiálního a mívá kvůli tomu problémy.

Veronika Tichá

Údajně bývalá partyzánka, která strávila dlouhou dobu ve vězení. Zatím to vypadá, že se proti režimu nijak nebouří. Je však stále hlídaná a málokdo riskuje si s ní povídat nebo se dokonce přátelit.

Vězni

Oliver Peretti

Syn správce tábora dlouho využíval svého privilegovaného postavení a žil jako celebrita. Užíval si divokých večírků, lovu zvěře a zápasů, až pohár trpělivosti přetekl a on se dostal do vězení.

Patrik Ovesný

Ještě nedávno byl Patrik defensor, ale byl přistižen při krádeži many a tak se dostal do vězení. Patrika nemá rád snad nikdo. Je to hulvát a gauner, jakému není rovno.