Orst (Nové státy)

Geografie

Orst je největším státem známého světa. Většinu jeho území tvoří rozsáhlé pláně, hustě osídlené. Na jihu je lemováno mořem, na severu Staroborem a Rozeklanými horami. Západní část je otevřená směrem k Marage. Východní hranici tvoří řekla Malera a Černočál.

V zemi je několik velikých jezer, především Lijavské jezero a Dragovo jezero.

Historie

Na území Orstu se původně nacházelo území Lesního lidu. Říše toto území brzy anektovala. Lesní lid přežil pouze ve Staroboru, kde jeho zbytky přežívají i dnes. V době Pádu Říše bylo na území budoucího Orstu několik menších států, které zde sváděly krvavé války – Šivanova říše, Maasiova unie, Země královny Maud a území skřítčího černokněžníka Šilóky. Zbytky těchto států přežily i katastrofu, při které bylo zničeno srdce Říše.

Když staršinské kmeny přicházející ze Severu překročily Rozeklané hory, usadili se zde a po několika stoletích vzájemných půtek založily  stát Orst. V zemi vzniklo několik mocných rodů, které se občas snažily získat trůn pro sebe. Až v nedávné době se však rodu Dragovičů podařilo s pomocí Triglavovy církve svrhnout krále z rodu Orst a založit tak novou dynastii.

Po nastolení nové vlády se král snaží zvýšit svoji moc válečnými taženími. Útok na Strynov však dopadl patově. Podařilo se obsadit část území, ale ne Skučící průsmyk – bránu na sever. Tažení na Černou baštu dopadlo ještě hůře, když armádu zdecimovala nemoc.

Vláda

Vládcem království je král, sídlící v městě Orst. V součsné době však probíhá přesun sídla více na východ, do území tradičně ovládaného Dragoviči.

I když má král velkou moc, jednotlivé rody mají vlastní armády a na svém území téměř autonomii. Vládnoucí rod Dragovičů využívá podpory ze Západu.

Prosté obyvatelstvo je loajální především svým lokálním vládcům a teprve poté králi.

Obyvatelstvo

Obyvatelé království jsou téměř bez výjimek lidé staršinského původu, smíchaní s původním tereesijským obyvatelstvem. Mluví se jižanštinou.

Jedinou významenou menšinou jsou maragijci, toulající se krajem v malých skupinách.

V Lijavském jezeře žije větší komunita vodníků. S okolními lidmi vycházejí však poměrně dobře. Pomáhají při rybolovu výměnou za bronzové předměty.

Náboženství

Náboženství má v Orstu velký význam. Do nedávna se uctívaly snad všichni bohové. Rod Orst se klaněl především Svarogovi, Dragovičové Velesovi a Bajurové Perunovi.

Nyní je jediným oficiálním náboženstvím triglavismus. Na většině území je však víra ve Staré bohy stále veřejně praktikována. Dochází k neustálým půtkám mezi Triglavovými knězi a šlechtici z rodu Dragovičů na jedné straně s žreci Starých bohů na druhé. Postupem času však začíná triglavismus převažovat. Vrcholní uctívači Starých bohů se stahují so Svarogova Slunečního kláštera na jihu země.

Ekonomika

Orst je nazýván obilnicí Jihu a jeho ekonomika se opírá o obrovské výnosy z polí. Pastevectví není tak běžné, ale především na severu země je častý chov skotu. Jezera ve středu země jsou bohatým zdrojem ryb.

Řemesla nejsou zdaleka na takové úrovni a většina výrobků je dovážena z Marage a Kilum Taaru.

I přes dlouhé pobřeží není Orst námořní velmoc. Těch několik obchodních lodí, které vysílá na západ do Sephanisu bývá často napadáváno piráty z Pirátských ostrovů a posléze obry z Obřin.

Důležitá místa

ORST

Původní sídelní město rodu Orst a hlavní město země. Po převratu se rod Orst uchýlil na svůj hrad Havraní.

DRAGOVO

Druhé největší město, sídlo Dragovičů. Je postavené převážně z kamene. Dragovo je největším obchodním centrem.

DRAGOVO

Druhé největší město Orstu, leží uprostřed východní části knížectví. Je postavené převážně z kamene. Sídlí zde na svém starém hradě (jeho základy jsou údajně Imperiální) současný nejmocnější rod Orstu, Dragovičové z Dragova. Město je obchodním centrem a vypravují se odsud obchodní karavany, které putují po celém Jihu. Sídlí zde i poměrně velká vojenská posádka.

JASTIN

Sídelní město rodu Bajurů. Je proslavené truhlářstvím a výrobou gurmánských specialit. Ve městě je zvláštní památka, pravděpodobně imperiální – veliký kamenný oblouk popsaný nerozluštěným jazykem.

KRVOKÁMEN

Velký rudý kámen na severovýchodě Orstu, na jižním okraji Staroboru. Je to strašidelné místo, kterému se lidé vyhýbají. Dříve tu prý bývalo obětováno Trojanovi.

LIJAVSKÉ JEZERO

Velké jezero uprostřed knížectví Orst. Jezero je vydatným zdrojem ryb. V jeho vodách sídlí několik vodnických rodin.

MAJAŠOV

Město na jihozápadě knížectví, patřící rodu Orst. Ve skalách u něj se těží železo.

PRAJAAL

Osada postavená u trosek Imperiálního akvaduktu, leží na západě knížectví. Je známá svou věštírnou, do které se jedí radit všichni, od obyčejných zemědělců až po samotného knížete.

SLUNEČNÍ KLÁŠTER

Starý klášter vysekaný do skal na jihu knížectví. Jsou zde trénování zářící služebnící Svaroga a Svarogovi Osvícení a mnoho žreců se sem uchyluje ve stáří či za odpočinkem, aby uklidnili svou duši a získali sílu do další služby Svarogovi. I po zavedení triglavismus klášter stále působí, uchylují se do něj mnozí odpůrci nového náboženství.

Důležité rody

DRAGOVIČOVÉ

Současný vládnoucí rod, sídlící na východě země. Do nedávna uctívali Velesa, ale jeho modly byly svrženy a nyní je uctíván Triglav.

ORSTOVÉ

Bývalý královský rod, nyní vyhnaný do západní části země. V současné době bojuje o přežití.

BAJUROVÉ

Šlechtický rod ovládající území na jihu země. Jsou známí jako obchodníci a mořeplavci. Na jejich území přicházejí vyhnaní žrecové.