Bachtie (Vyspělé státy)

Geografie

Bachtie leží pod západním cípem Rudých hor. Z východu přiléhá ke Slánskému knížectví a ze západu ji lemuje Větrná spoušť. Na jihu sousedí se skalnatým Parasagorem. Krajina Bachtie je kopcovitá, tvoří ji převážně lesy. Podnebí je studené. Větrná spoušť postupně uchvacuje větší a větší kus území a mnohá bachtijská města jsou dnes jen opuštěnými ruinami ztracenými v poušti.

Historie

Bachtie je unikátní stát. Byla založena srbjanskými barbary, ale ve spolupráci s trpaslíky z Parasagoru zde vznikl vysoce vyspělý státní útvar s rozvinutou architekturou a kulturou. Dá se říct, že v Bachtii se střetává vliv Lesního lidu a Lidu kamene s lidským.

V dobách, kdy na místě Větrné spouště prosperovala vílí říše, byly tyto státy spojenci. Mladí muži z Bachtie byli často zváni do vílího království, aby zde zplodili vílám potomky. Dlouhý čas byla tato cesta brána jako součást zkoušky na muže.

V době příchodu staršinských kmenů stála Bachtie také na straně víl, ale po jejich zničení vládcové Bachtie umožnili staršinům proniknout dál na východ. Za odměnu obdrželi od staršinských náčelníků koně a od té doby jsou koně symbolem Bachtie. Někteří staršinové zůstali v Bachtii, kde se z nich stala nižší společenská třída. Postupně se však jejich počet zvyšoval a v dnešní době již tvoří většinu obyvatelstva.

Vláda

Bachtie formálně nemá jednotnou vládu. Území země je rozděleno mezi jednotlivé šlechtické domy – rody, které volí vládce země. Ten se nazývá létl a je spíše ceremoniální funkcí. Hlavní město je obydleno členy více rodů a spravuje je létlův rod. Bachtie nemá vlastní armádu, v případě nouze jednotlivé rody svolávají své válečníky a využívají vaéry (viz níže).

Obyvatelstvo

Téměř tři čtvrtiny obyvatel země tvoří staršinské obyvatelstvo, které je považováno za podřadné a má menší práva. Nejedná se však o otroky. Staršinové mluví vlastním jazykem, vládnoucí třída pak srbjanštinou. V posledních dobách vznikají revolty staršinského obyvatelstva proti vládcům.

Kromě lidí je na území země možné potkat trpaslíky, výjimečně i skřítky a další z Lesního lidu. Mnoho srbjanů má však v sobě vílí krev. Z Větrné pouště také občas pronikne tlupa rarachů, ale dříve nebo později jsou vyhnáni.

Náboženství

Srbjanské obyvatelstvo uctívá přírodní duchy, byť specifickým způsobem.  Manifestací duchů jsou vaéři, mocná stvoření v podobě zvířat, kterým lidé nosí oběti a oni ochraňují zemi. Poblíž velkých měst jsou posvátné háje, spravované divotvorci. Ti mají také velký vliv v celé zemi.

Staršinové pak často obětují Starým bohům, především Stribogovi a Moraně. V zemi nebyl zaznamenán žádný pokus o proniknutí triglavismu.

Ekonomika

Bachtie je země pastevců a lovců, rolnictví je minoritní. Chovají se ovce a důležitý je chov koní. Významná je těžba kovů a drahých kamenů, hlavně na severu země. Domy v Bachtii se staví z kamene, vlivem trpasličí architektury se často jedná o mohutné stavby, které vyžadují mnoho stavebního materiálu. V zemi je tedy celá řada lomů. V současné době však dochází k úbytku obyvatelstva a stavět nová sídla není potřeba, lomy se tedy již nevyužívají.

Důležitá místa

Paehka

Obrovské kamenné město na severu země. Leží na svazích Rudohor a jeho monumentální stavby mají načervenalou barvu.

BAT Ürla

Obchodní město vystavěné trpaslíky. Trpasličí magie se však vymkla kontrole a město oživlo.

Důležité postavy a skupiny

ROD LEDŇÁČKA

Nejmocnější rod, ze kterého je současný nejvyšší vládce Sakhor. Sídlí především na severu země a věnují se těžbě drahokamů.

ROD HAVRANA

Prokletý a vyhnaný klan. Jeho členové se ukrývají, ale stále mají značnou moc.

ROD JESTŘÁBA

Válečnický klan působící spíše na jihu a východu země. Jeho členové mají styky s Triglavovskými velmoži Západu.

Sakhor z Ledňáčka

Současný létl je starší vládce rodu Ledňáčka. Není příliš aktivní a většinu rozhodování přenechává své dceři Morán.